Skapa analys, gemensamt lärande och utveckling av arbetssätt

Att besvara uppföljningsfrågorna genom att värdera resultat utgör en central del i lärandet och bör därmed involvera alla som är delaktiga i att forma och utveckla den nära vården.

Att tänka på:

  • Uppföljningsfrågorna utgör en helhet och bör därmed besvaras som en helhet – inte som en fråga i taget.
  • För att den aktuella kunskapen ska komma till nytta behöver den användas av flera grupperingar som har möjlighet att mobilisera och agera tillsammans:
    • Teamet runt patienter/brukare/närstående
    • Verksamhetschefer
    • Systemledning

Exempel: Utvecklingsgrupp för egenmonitorering av hjärtsvikt och KOL

Ett samverkansteam kring de aktuella patienterna inom en länsdel genomför en uppföljningsworkshop den sista fredag förmiddag i varje månad. Teamet består av verksamhetsföreträdare från sjukhuskliniker, vårdcentraler, hemsjukvård och hemtjänst.

Det skräddarsydda gemensamma ramverket följer planerings- och vårdsamverkansarbetet kring de aktuella patienterna, inklusive resultat efter 6 månader inom monitoreringstjänsten.

De svagare länkarna inom ramverket identifieras kontinuerligt och lyfts in i en workshopdiskussion kring hur förbättringar kan uppnås. Med arbetssättet kommer man fram till lösningar och konkreta åtgärder på ett direkt sätt och med beaktande av ömsesidiga nyttor.

Tillbaka till Metodstöd för att etablera lärande uppföljning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.