Publicerad 15 juni 2021

Kvinnornas åsikter gör vården ännu bättre

Det bästa sättet att förbättra mödrahälsovården är att lyhört lyssna på de kvinnor som kommer i kontakt med den. I Graviditetsenkäten har 52 000 kvinnor hittills sagt sitt och de flesta är nöjda med vården. Men utvärderingen pekar också ut viktiga förbättringsområden.

Staffan Isling

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Kvinnorna svarar på frågor om vården, men även om sin egen upplevda hälsa och välmående under det första året efter förlossningen. Det är ett unikt material som lägger en bra grund för det fortsatta förbättringsarbetet.

I dag presenterar SKR tidiga resultat från enkäten, som visar att kvinnor generellt sett har en positiv upplevelse av vården under och efter graviditet. Majoriteten av kvinnorna uppger att de är trygga med vården och att de har blivit bemötta med respekt.

Den stora merparten av de svarande tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade. Sett till helheten skulle 9 av 10 kvinnor rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det är ett verkligt gott betyg till alla som arbetar med gravida och födande kvinnor.

Samtidigt ser vi förbättringsområden och det är viktigt att vara ödmjuk inför att allas förlossningsupplevelser ser olika ut. Inom alla delar av vårdkedjan finns kvinnor som har haft en svår förlossningsupplevelse.

Graviditetsenkäten visar att endast 6 av 10 anser att de fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Var tredje kvinna som upplevt fysiska besvär efter förlossning vet inte vart de ska vända sig för att söka vård. Var och en av dessa kvinnor har viktiga saker att lära oss.

Regionerna har de senaste åren satsat på att stärka uppföljningen av kvinnors hälsa och utveckla vården vid vanliga besvär, men här finns fortfarande ett stort jobb att göra. Eftervården ska vara trygg och tillgänglig och det ska vara tydligt var man vänder sig om man får besvär, även en längre tid efter en graviditet eller förlossning.

Enkätsvaren visar också att de pandemirelaterade begränsningarna kring att ta med partner till mödrahälsovård och eftervård har fått konsekvenser. En majoritet av kvinnorna upplevde inte att partner eller närstående kunnat vara delaktiga i den utsträckning de önskat. Däremot är nästan 9 av 10 kvinnor nöjda med sättet på vilket partnern involverats på förlossningen, där man i de allra flesta fall kunnat närvara även under pandemin.

Med hjälp av Graviditetsenkäten kan verksamheterna inom mödrahälso- och förlossningsvården ta del av tiotusentals kvinnors berättelser, upplevelser och erfarenheter. Varje verksamhet som är ansluten till Graviditetsregistret kan hämta ut sina resultat och löpande följa trender och svar från den 15 juni. Jag vet att det för många verksamheter är efterlängtat och jag är övertygad om att kvinnornas enkätsvar kommer att vara till stor nytta i arbetet med att skapa en vård som är trygg hela vägen. Före, under och efter graviditet.

Vi ska vara stolta över att vi vårdar en förlossningsvård som är en världens absolut bästa. Med lyhördhet och en målmedveten strävan efter att utvecklas kan vi göra den ännu bättre.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR