Publicerad 3 september 2021
Debatt

Replik: Lägg förslag om förstatligande av sjukhusinfrastruktur i byrålådan

Pandemin har visat på en hel del, inte minst att samverkan mellan regionerna har fungerat utmärkt och att vi snabbt har ställt om för att hantera enorma vårdbehov.

Antalet intensivvårdsplatser har fördubblats i perioder och patienter har transporterats till intensivvård mellan både sjukhus och regioner utan hinder. Det är alltså tvärtom mot vad Sofia Wallström och Fredrik Andersson beskriver på DN Debatt (1/9-21). Regionernas flexibilitet och snabbhet har varit en nyckel.

För att klara framtidens vård pågår nu arbetet för en mer digital, flexibel och patientnära vård. Det tycks som att utredarna helt missat den här omställningen till nära vård. Utredarna presenterar förslag som tvärtom gjuter in den svenska hälso- och sjukvården i ett stort statligt betongblock med ett gigantiskt fastighetsbolag och att statliga intressen ska styra vårdens utformning.

Från kommunalt och regionalt håll har vi alltför ofta sett vad som händer när staten ska ”styra upp” verksamheter. Istället för att stödja och främja, så tenderar en statlig styrning att krångla till och fördyra. Kommuner, regioner och privata/ideella vårdgivare samverkar idag för att ge patienter så god vård som möjligt, i den samverkan finns förstås också staten med som en viktig aktör. Nu föreslås dock att statens roll ska vara att bestämma och reglera, snarare än att underlätta och möjliggöra. Det leder inte till en effektivare och bättre vård för patienterna.

Utredarna föreslår att staten ska definiera sjukvården som ”riksintresse” och att en tillsynsmyndighet ska se till att kommuner och regioner gör som staten vill. Detta ska finansieras med de statsbidrag som idag går till vården. Det innebär mer resurser på statlig administration och myndighetstillsyn och mindre resurser till patienternas vård.

Utredningen föreslår också ett gigantiskt statligt fastighetsbolag för vårdinfrastruktur. Regionerna äger idag 12 miljoner kvadratmeter fastigheter och hyr in sig på ytterligare 3 miljoner kvadratmeter. Ett statligt bolag skulle riskerar att stå långt ifrån vårdens lokala behov och inte kunna hantera snabba anpassningar. Styrningen behöver vara nära och lyhörd. Det är också rimligt att den som ska bära driftskostnaderna, det vill säga vården, också är de som kan prioritera det som ger mest nytta.

Ett statligt fastighetsbolag skulle dessutom få ett avkastningskrav. Exempelvis har Akademiska Hus ett krav som innebär att avkastningen på genomsnittligt eget kapital ska motsvara den 5-åriga statsobligationsräntan +4 procentenheter över en konjunkturcykel. Det skulle ge en tydlig fördyring för regionerna med risk att regionerna tvingas lägga en större andel av sin budget på fastigheter och mindre på sjukvård. I och med att regionerna skulle sitta fast i hyreskontrakt med det statliga bolaget skulle många rationaliseringar – om man behöver minska, öka eller förändra lokalerna – bli en förhandlingsfråga.

Det lokala självstyret sägs vara ett hinder och utredningen är därmed i grunden ett angrepp på vår demokrati och idén om att vi har förtroendevalda som fattar beslut, tar ansvar och står till svars för besluten i allmänna val i kommuner och regioner. De uttrycker sig också om hur det är ”ute i kommunerna” – är det då till skillnad från hur det är centralt i statliga myndigheter?

Förslagen sätter hinder i vägen för att vi ska kunna bedriva en effektiv och nära vård utifrån de lokala behoven och förstås de statliga riktlinjer som redan finns. Det behövs ett ansvar för hela vårdkedjan från nära vård i hemmet till högspecialiserad vård på sjukhus.

Vår uppmaning till regeringen är att genast lägga förslaget åt sidan. Vi har betydligt viktigare och bättre förändringar att diskutera tillsammans.

Anders Knape, ordförande SKR
Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR
Anders Henriksson, vice ordförande SKR
Göran Färm, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening
Linda Frohm, vice ordförande Kommuninvest ekonomisk förening

Repliken publicerades i Dagens Nyheter den 1 september 2021

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR