Publicerad 20 augusti 2022
Debatt

Viktigt att ungdomar möter unga politiker

Det är viktigt att Sveriges skolledare gör ett aktivt demokratival och välkomnar politiska ungdomsförbund i skolorna. Det skriver arbetsutskottets ledamöter i SKR:s styrelse på SvD debatt.

Det demokratiska samtalet måste upplevas, känslan av att kunna påverka – göra skillnad – kan inte läras ut från en kateder. Därför är det viktigt att skolledarna välkomnar politiska ungdomsförbund i skolorna. Det är en investering i framtiden.

Vi nås tyvärr av signaler att alltför många rektorer nekar politiska ungdomsförbund att under skoltid få möta elever och prata politik. Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är avgörande för en livskraftig demokrati. Ungas röster behövs i de politiska församlingarna. Unga behöver också känna att det finns möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. Historiskt har första kontakten med politik för många varit just ett skolbesök, en majoritet av de ledande förtroendevalda på nationell, regional och lokal nivå började sitt engagemang i ett ungdomsförbund.

Vi kan inte ta demokratin för given. Enligt The Economist Intelligence är det endast 6,4 procent av världens befolkning som år 2021 levde i en fullvärdig demokrati. Det gör skolans demokratiuppdrag viktigare än någonsin. Alla barn och unga ska i undervisningen få kunskap om samhälle och politik, ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå sin rätt till inflytande och delaktighet.

Vi har alla ett ansvar att sänka trösklarna för deltagande i det demokratiska samtalet och de demokratiska församlingarna. Att få tillfälle att möta unga politiker är ett första steg på vägen. Men, sedan rektor fick möjlighet att neka ungdomsförbund tillträde till skolor är det alltför många som avstår. Enligt undersökningen Fokus 21 genomförd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har många unga därmed aldrig kommit i kontakt med politiska företrädare i skolan.

Fler än 6 av 10 unga angav i MUCF:s undersökning att de är intresserade av olika samhällsfrågor. Men trots att forskning visar att unga aldrig har varit så intresserade av samhällsfrågor som nu är det en underrepresenterad grupp bland ledamöter i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. För att kunna och vilja ta på sig ett demokratiskt uppdrag behöver de politiska ungdomspartierna nå ut lokalt och här är skolan en viktig arena.

Skolan har ett demokratiuppdrag, som innebär att ge elever kunskap om det politiska systemet och utveckla förmågan att kunna diskutera olika värderingar och synsätt som finns i vårt samhälle. Att bjuda in politiska partier till skolan bidrar till att göra denna undervisning mer konkret, relevant och meningsfull. Vid möten med de politiska partierna i skolan får ungdomarna möjlighet att utveckla sitt politiska engagemang, inte bara de som har ett eget politiskt intresse från början. Det är dock viktigt att de politiska frågorna inte enbart ges utrymme under ett valår utan kan vara en närvarande och levande del under elevernas hela skoltid.

Vi uppmanar landets skolledare att i dialog med ungdomsförbunden diskutera formerna för skolbesök, inte bara under den tid vi står inför, allmänna val. Det är viktigt att unga möter unga politiker. Ungdomsförbunden är och ska vara friare i tanke och åsikt än sina moderpartier. Det är därför de inte går att ersätta, de är unika.

För Sveriges Kommuner och Regioners arbetsutskott

Peter Danielsson, ordförande

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande

Anders Henriksson, 2:e vice ordförande

Bengt Germundsson, ledamot

Helene Odenjung, ledamot

Katrin Stjernfeldt-Jammeh, ledamot

Emil Broberg, ledamot

Debattartikeln är publicerad i Svenska Dagbladet den 19 augusti 2022

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.