Publicerad 14 juni 2024
Nyhet

SKR och Sobona säger ja till medlarnas bud

SKR följde medlarnas bud på Sobonaområdet och lämnade ett likalydande bud. Men Vårdförbundet har valt att tacka nej. Ett nytt avtal krävs för att få ett slut på konflikten.

Ulf Olsson.

Ulf Olsson.

Sobona accepterade medlarnas bud till parterna. SKR följde medlarnas bud och lade fram ett motsvarande bud till Vårdförbundet. Tyvärr har Vårdförbundet valt att tacka nej till båda buden. Medlarnas bud innehöll flera förslag på villkorsförbättringar, bland annat villkor vid utbildningsanställning, arbete med karriärmodeller samt vissa arbetstidsförkortningar.

– Vi sade ja till medlarnas bud och var bland annat beredda att kompromissa i frågan om arbetstidsförkortning för att få till ett avtal och få stopp på konflikten. Detta trots att det blir en utmaning för arbetsgivarna att hantera. Vi är bekymrade över utgången. Båda parter måste kompromissa, det är inte försvarbart att låta den här konflikten fortsätta. Det börjar nu bli kritiskt läge i flera regioner och den kommer att få konsekvenser för lång tid framöver, säger Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse.

Sten Nordin.

Sten Nordin.

– Medlarnas bud innebar bland annat en arbetstidsförkortning på två timmar per vecka för fler av de medarbetare som delvis arbetar natt. Det skulle bli en utmaning för arbetsgivarna att klara av, men vi var beredda att acceptera medlarnas lösning, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegationen och Sobonas föreningsstyrelse.

Behövs ett avtal så snart som möjligt

SKR och Sobona har under de senaste månaderna lagt fram ett antal förslag för att få till stånd ett nytt avtal. Vårdförbundet väljer fortsatt att stå fast vid sitt ursprungliga krav om en omfattande arbetstidsförkortning och att säga nej till alla förslag till kompromisser.

− Vi och Vårdförbundet måste ta gemensamt ansvar och nå fram till ett avtal snarast möjligt. Konflikten har pågått i sju veckor och försämrar kraftigt möjligheterna att ge patienter och äldre den vård och omsorg de behöver. Vi måste få slut på strejken, säger Ulf Olsson.

Risk för försämrad arbetsmiljö

När demografiska förändringar gör att det är svårt att rekrytera riskerar en omfattande arbetstidsförkortning att leda till försämrad arbetsmiljö. Samma jobb måste fortfarande göras, vilket blir ännu svårare om den samlade arbetstiden minskar med miljontals timmar under ett år. En logisk följdeffekt är att arbetsmiljön blir ännu tuffare när du väl är på jobbet. En arbetstidsförkortning påverkar också möjligheterna att ge vård.

− De 15 minuter i arbetstidsförkortning per dag som Vårdförbundet kräver motsvarar miljontals timmar årligen. Om den tiden går förlorad samtidigt som det är svårt att rekrytera fler så kommer det att påverka vårdens tillgänglighet och försämra arbetsmiljön. Vi är medvetna om att det är pressat och att arbetsmiljön är ansträngd i flera verksamheter. Att förkorta arbetstiden så mycket som Vårdförbundet kräver löser inte problemen. De behöver lösas med andra åtgärder som exempelvis kompetensutveckling och förebyggande arbetsmiljöarbete. Budet innehöll bland annat en satsning på arbete med friskfaktorer säger Sten Nordin.

Fakta

Medlarnas bud innehöll bland annat följande

Ett avtal som gäller 14 juni 2024 till och med 31 mars 2025 och omfattar omkring 110 000 medarbetare.

Löner
Ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på 3,0 procent. Utöver det har 0,3 procent avsatts till en arbetstidsförkortning i det centrala avtalet.

Mål att prioritera särskilt yrkesskicklig och åtgärder för att stödja sådan prioritering fortsätter.

Arbetstider

Ändringarna i arbetstidsbestämmelserna är avsedda att både främja verksamheten och en bättre arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Ändringarna träder i kraft den 1 november 2024.

Andelen nattpass för heltidsanställd vid rotationstjänstgöring på 36 timmar och 20 minuter, sänks från krav på minst 20 procent natt till minst 10 procent natt.

Nattarbetstiden sänks till 36 timmar/vecka för heltidsanställd som arbetar ständig natt på vardagar men inte under söndag och helgdag.

De lägre veckoarbetstidsmåtten för heltidsanställd vid rotationstjänstgöring på 36 timmar och 20 minuter/vecka (minst 10 procent natt) samt 34 timmar och 20 minuter/vecka (minst 30 procent natt), ska också gälla arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd till vardagar, men inte söndag och helgdag.

Utbildning, kompetens och karriär

Bestämmelse om lön och andra villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska.

Fortsatt partsarbete om karriärmodeller, tjänstestruktur och att utforska möjligheter till reglerade specialistutbildningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Vårdförbundet ansluter till de fyra avsiktsförklaringar har träffats mellan parterna på sektorns Huvudöverenskommelser om omfattande arbeten rörande löneavtalet, översyn av arbetstidsregler, friskfaktorer samt om kompetensförsörjning.

SKR och Sobona har under våren tecknat nya avtal med Kommunal, Läkarförbundet, Allmän kommunal verksamhet, Sveriges Lärare och AkademikerAlliansen

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.