Publicerad 7 mars 2023
Nyhet

Sjukfrånvaron ökar i kommuner och regioner

Sjukfrånvaron gick 2022 upp i både kommuner och regioner jämfört med 2021. Ökningen har skett både bland kvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro är fortfarande betydligt högre än mäns.

Caroline Olsson

Caroline Olsson

Sjukfrånvaron bland kvinnor i kommunerna ökade från 8,4 till 8,8 procent mellan 2021 och 2022. I regionerna var motsvarande ökning från 7,1 till 7,9 procent. Även mäns sjukfrånvaro har ökat, från 5,3 till 5,7 procent i kommuner, och från 4,1 till 4,7 procent i regioner, mellan 2021 och 2022.

– Kvinnors sjukfrånvaro drabbar välfärden tydligare än andra branscher och sektorer. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor och det är oroande att siffrorna går åt fel håll. Pandemin har till viss grad haft effekt på statistiken då medarbetare uppmanades att stanna hemma vid symptom, men problemet med kvinnors höga sjukfrånvaro kvarstår, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR.

Sjukfrånvaro är en jämställdhetsfråga

Sett till hela arbetsmarknaden är sjukfrånvaron som högst i kommuner och regioner. En förklaring är att 80 procent av välfärdens medarbetare är kvinnor, och att kvinnor av olika anledningar har högre sjukfrånvaro än män. Det här gäller på hela arbetsmarknaden och har en rad orsaker, men en viktig förklaringsfaktor är ojämställdhet generellt i samhället.

– Kvinnors sjukfrånvaro, deltidsarbete, obetalt hemarbete och uttag av föräldraledighet hänger ihop och går att härleda till olika former av ojämställdhet i samhället. Att kvinnor kan vara närvarande på arbetsmarknaden i högre utsträckning är en tydlig jämställdhetsfråga. Det bidrar också till att trygga välfärdens kompetensförsörjning, säger Caroline Olsson.

Arbetsmiljöarbetet behöver vara långsiktigt och systematiskt

Arbetsgivarna styr inte ensamma över orsakerna till höga sjukskrivningstal, men de delar som de styr över, till exempel arbetsmiljöarbetet, behöver vara långsiktigt, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

– SKR har tillsammans med fackförbunden och den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv tagit fram flera verktyg som arbetsgivare kan använda i sitt arbetsmiljöarbete. Ett exempel är Friskfaktorstarten som fungerar bäst om det integreras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Caroline Olsson.

Fakta

Sammanställningen från SKR bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar. I sammanställningen ingår hittills 258 kommuner och alla regioner.

Läs vidare

Sakkunnig

Örjan Lutz
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.