Publicerad 27 juni 2023
Nyhet

Regionernas miljöarbete minskar klimatpåverkan

Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Insatserna för att mäta och minska den indirekta klimatpåverkan har också blivit bättre.

Foto

Gunilla Glasare

Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och visar tydliga resultat: Energieffektiviseringen sparar uppåt en halv miljard kronor per år och andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är nu över 93 procent. Den direkta klimatpåverkan har minskat kraftigt över tid, exempelvis med tre fjärdedelar från medicinska gaser.

– Sammantaget ser vi att miljöarbetet i regionerna tar tydliga kliv framåt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

Pandemi och inflation har påverkat

De stora effekterna på regionernas verksamhet kring covid-19-pandemin och ökade priser på livsmedel, el och drivmedel märks även inom miljöarbetet:

• Antibiotikaförsäljningen har ökat, men till lägre nivåer än innan pandemin.
• Volymer och kostnader har ökat för både livsmedel i stort och för ekologisk mat.
• Ökade kostnader för el har bidragit till energibesparingar och en viss överflyttning till fjärrvärme, samtidigt som pandemins extra belastning på ventilation och verksamhet har släppt.
• Ökade drivmedelspriser och osäkerhet om styrmedel är en utmaning både för kollektivtrafiken i stort och andelen förnybara drivmedel.
• Även minskade avfallsmängder är delvis en effekt av att pandemin släppt sitt grepp.

Gemensam modell för klimatberäkningar

De flesta regioner visar en kraftigt minskad klimatpåverkan över tid i sina klimatredovisningar. Men samtidigt är den indirekta klimatpåverkan, från köpta varor och tjänster, flera gånger större än de mer direkta utsläppen från byggnader, kollektivtrafik och transporter. En gemensam modell för klimatredovisning har tagits fram och används i de allra flesta regioner, vilket ger ett bredare beslutsunderlag för att prioritera insatser.

Energieffektiviseringen sparar en halv miljard kronor år 2022

Jämförelsen pekar på effektivare energianvändning över tid. Sedan 2009 är minskningen 1,5 procent per år och totalt 17 procent. Jämfört med 2021 minskade energianvändningen drygt två procent. Elanvändningen minskade ytterligare något, till följd av besparingar och att några regioner valde att istället köpa mer fjärrvärme.

Besparingen sedan 2009 motsvarar år 2022 knappt 500 miljoner kronor på årsbasis. En nyckel är systematiskt arbete med att optimera driften. Vid ny- och ombyggnation installeras exempelvis mer resurseffektiva system. Ett framgångsrikt arbete kräver långsiktiga insatser i både drift och investeringar samt samverkan mellan fastighetsförvaltning och verksamheter.

Lägst energianvändning per yta har regionerna Värmland, Jönköping och Dalarna. Region Jönköping har också den största förbättringen sedan 2009, med hela 31 procent. Även regionerna Uppsala, Kronoberg, Västernorrland och Stockholm har minskat energianvändningen per yta med runt en fjärdedel.

Resultat i korthet 2009–2022

• Antibiotikaförskrivning: minskat 36 %, men ökat 9 % sedan 2021
• Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 43 %, men minskat något sedan 2021
• Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 93 %
• Energianvändningen per lokalyta: minskat 17 %, varav 2 % sedan 2021
• Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 75 %, varav 17% sedan 2021

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.