Publicerad 26 februari 2024

Krafttag mot hyrbemanning i vården ger resultat

Regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade 2023. Ett målmedvetet arbete i regionerna ledde dock till att kostnaderna minskade det sista kvartalet.

Foto

Ameli Norling

Bemanningstrenden för helåret 2023 visar en ökning med 17 procent jämfört med 2022, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Kostnaden för inhyrd personal i förhållande till den egna personalkostnaden var 5,1 procent 2023, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med året innan.

Ökningen av kostnaderna för hyrbemanning är en effekt av bristen på personal med rätt kompetens på många platser, men beror också på kostnadsökningen inom bemanningsbranschen.

– Personalbristen inom hälso- och sjukvården har lett till att regionerna tvingats hyra in allt mer personal till högre kostnader. Den utvecklingen behöver vända och vi ser nu positiva tecken på det. Att minska beroendet av inhyrd personal är viktigt för att kunna öka kontinuiteten och tryggheten för patienterna, stärka personalens arbetsmiljö och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den största kostnadsökningen har skett inom den specialiserade somatiska vården, där ökade kostnaderna med 20 procent, jämfört med föregående år. Inom primärvården och psykiatrin var ökningen drygt 15 procent.

I tre regioner minskade kostnaderna under 2023; Stockholm, Sörmland och Västra Götaland. I övriga 18 regioner ökade kostnaderna.

De största ökningarna skedde under början av 2023. Det sista kvartalet minskade kostnaderna i 13 regioner, jämfört med samma tidsperiod 2022.

Under hösten har många regioner intensifierat sitt arbete med att minska hyrbemanningen och säkra tillgången till egen personal. De flesta insatser som gjorts i regionerna har rört sjuksköterskor, bland dem syns också den tydligaste minskningen.

– Tack vare de viktiga insatser regionerna nu gör och tack vare den gemensamma upphandlingen kommer vi att få bättre kontroll över bemanningstjänsterna och minska kostnaderna. På så sätt kan vi skapa bättre förutsättningar för den egna personalen och stärka arbetsmiljön i alla regioner, säger Martin Myrskog, regiondirektör i Region Kronoberg.

Sedan januari 2024 finns det ett regiongemensamt avtal, med gemensam prissättning för olika bemanningstjänster i vården. Alla regioner kommer under året succesivt att ansluta till avtalet för att avropa bemanningstjänster på ett mer likvärdigt sätt.

Läs vidare

Sakkunnig

Christian Törnqvist
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.