Publicerad 25 januari 2023
Nyhet

Färre skador inom sjukvården

Andelen vårdskador har minskat inom både somatisk sjukhusvård och psykiatrisk vård. Det visar nya rapporter från SKR, som bygger på granskningar av slumpvis utvalda journaler.

Foto

Fredrik Lennartsson

SKR har sammanställt journalgranskningar från somatisk och psykiatrisk vård av vuxna i tre nya rapporter. Regionerna genomför granskningarna regelbundet som ett verktyg för att förbättra patientsäkerheten.

Inom somatisk sjukhusvård har andelen vårdtillfällen där vårdskador uppstått minskat från drygt 9 till 6 procent under åren 2013–2021. Vårdskador är skador som bedöms vara undvikbara. Också när samtliga typer av skador räknas in har andelen minskat, från drygt 13 till 11 procent samma period.

– Det är positivt att allt färre patienter drabbas av vårdskador inom sjukhusvården. En förklaring kan vara är att regionerna arbetat långsiktigt med att förbättra rutiner och förebygga att skador uppstår. Samtidigt ser vi en ökning av utlokaliseringar, vilket i sin tur ökar risken för vårdskador. Om fler patienter får vård på rätt avdelning kan vårdskadorna minska ytterligare, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utlokalisering innebär att patienten vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Bland utlokaliserade patienter är vårdskador vanligare än bland icke utlokaliserade patienter. Åren 2015–2021 har andelen utlokaliserade vårdtillfällen ökat från 3 till närmare 5 procent, siffror som också påverkas av pandemin. Andelen vårdtillfällen med vårdskador bland utlokaliserade patienter minskade från drygt 11 procent 2020 till 7,5 procent 2021.

Vård av patienter med covid-19 har granskats separat. Där har andelen vårdtillfällen med någon form av skada minskat från 18 procent våren 2020 till 16 procent våren 2021. Andelen covid-19-patienter som avlidit under vårdtillfället minskade också, från drygt 15 procent våren 2020 till 11 procent våren 2021.

Även inom psykiatrisk vård har andelen vårdtillfällen med vårdskador minskat. Mätningar inom allmän psykiatrisk vård under perioden 2019-2021 visar att vårdskador minskat från drygt 6,5 procent till närmare 4 procent. Också när samtliga typer av skador räknas in har andelen minskat, från 15,5 till 11 procent.

Inom somatisk sjukhusvård är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan. Det gäller även patienter som vårdas för covid-19. Inom psykiatrin är den vanligaste vårdskadan ett sjukdomsförlopp som blir längre än förväntat.

Fakta

SKR:s tre rapporter redovisar följande på nationell nivå:

Skador i somatisk vård 2013–2021
Journalgranskningar av skador och vårdskador vid drygt 118 000 vårdtillfällen inom somatisk slutenvård för vuxna, perioden 2013–2021. Granskningarna har genomförts på omkring 55 akutsjukhus i samtliga regioner.

Skador vid vård av patienter med covid-19 2020-2021
Journalgranskningar av skador vid totalt 5 052 vårdtillfällen av patienter med diagnosen covid-19. Granskningarna har genomförts i samtliga regioner våren 2020, hösten 2020 och våren 2021.

Skador inom psykiatrisk vård 2021
Journalgranskning av skador och vårdskador inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård har skett under åren 2017 samt 2019–2021. Granskningen 2021 innefattar 4 080 granskade vårdperioder i 19 av 21 regioner.

Om granskningsmetoden
Metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada. Inom psykiatri granskas i stället vårdperioder (3 eller 6 månader som inkluderar både sjukhusvård och öppenvård).

Ett team inom aktuell verksamhet bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Karlsson
Handläggare, avdelningen för vård och omsorg

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.