Publicerad 19 maj 2022
Nyhet

Besöken till BUP har ökat under pandemin

Sedan 2017 har antalet barn som är aktuella för barn- och ungdomspsykiatrin ökat med 14 procent. Konsekvenserna av pandemin är en bidragande orsak.

Foto

Ing-Marie Wieselgren

Under 2021 genomfördes 160 000 fler besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) jämfört med 2017, en ökning med 16 procent.

– Vi har under en längre tid sett en ökning av både barn och vuxna som behöver psykiatrisk vård. Orsakerna är förstås individuella men utvecklingen handlar sannolikt om samhället vi lever i, med de ökande kraven och förväntningarna vi har på oss och de krav vi själva ställer på livet och hur det ska vara. Pandemin har också påverkat den psykiska hälsan med ökad oro och färre sociala sammanhang, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under 2021 var 6,2 procent av alla barn och unga mellan 0 och 17 år i kontakt med BUP, det är en ökning från 5,5 procent 2017 och en förhållandevis hög andel i internationell jämförelse. Det handlar om 17 700 fler barn och unga, en ökning med 14 procent. Inom BUP dominerar flickor i åldersgruppen 13-17 år och pojkar i åldersgruppen 7-12 år.

Fler digitala besök

Enligt bland andra Folkhälsomyndigheten och BRIS har den minskade tillgången till skola och sociala sammanhang under pandemin troligtvis varit en större bidragande faktor till försämrade psykiatriska tillstånd, snarare än bakomliggande orsaker till nydebuterade sjukdomstillstånd. Ett exempel är behov av heldygnsvård för ätstörningar inom BUP som ökat kraftigt i flera regioner i Sverige och i flera andra länder under pandemin.

Pandemin har samtidigt medfört en ökning av andelen distanskontakter som nu utgör närmare 40 procent av alla besök inom BUP och 30 procent inom vuxenpsykiatrin.

– Fler arbetar i dag inom BUP och kapaciteten ökar i alla regioner, men behoven ökar ännu snabbare. När behoven av psykiatrisk vård ökar så snabbt måste vi hitta nya sätt för att också öka tillgängligheten. Digitalt stöd är ett effektivt och bra komplement för många barn och vuxna, men kan förstås inte alltid ersätta fysiska besök, säger Ing-Marie Wieselgren.

Behov av insatser från hela samhället

Kapaciteten inom såväl BUP som vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren, men behoven av vård ökar i ännu snabbare takt. Det har lett till att väntetiderna har ökat. 2021 fick 60 procent av alla remitterade barn och unga komma på ett första besök till BUP inom 30 dagar. 69 procent av de med beslut om behandling fick sina behandlingar påbörjade inom 30 dagar.

– Att behöva vänta länge på att få hjälp och stöd är oerhört slitsamt för barnet och alla i dess närhet. Ett omfattande arbete pågår i alla regioner för att ytterligare öka tillgängligheten inom såväl primärvården som den specialiserade vården. Samtidigt är det avgörande att vi kan vända utvecklingen och stärka den psykiska hälsan bland barn och unga. Det är inget som vården kan klara ensamt utan kräver kraftfulla insatser från alla delar av samhället, säger Ing-Marie Wieselgren.

Fakta


Psykiatrin i siffror är en årlig kartläggning som omfattar verksamhetsdatadata från samtliga regioner i Sverige.

Kartläggningen består av tre delar; barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt rättspsykiatrisk vård.

Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Rödholm
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR