Publicerad 22 november 2022
Nyhet

Bättre förutsättningar krävs för att stödja våldsutsatta

Det är bra att skyddat boende regleras och att rättigheterna för våldsutsatta barn och vuxna stärks. Men förslaget till finansiering duger inte. Det skriver SKR i ett remissyttrande.

Foto

Arion Chryssafis

I utkast till lagrådsremiss ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende” föreslås bland annat att skyddat boende regleras och blir en ny placeringsform i socialtjänstlagen, samt att barn som följer med en våldsutsatt vuxen ska få egna beslut och stärkt rätt till förskola, skola och hälso- och sjukvård.

– För våldsutsatta kvinnor och barn kan skyddat boende vara livsavgörande. Men hittills har boendeformen varit oreglerad. Därför är det bra att tillståndsplikt och kvalitetskrav införs, och att barnens rättigheter stärks, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förslaget ökar tryggheten för våldsutsatta kvinnor och barn och innebär att socialtjänsten kan ge ett mer jämlikt stöd över landet. Tillståndsplikt och kvalitetskrav underlättar också för kommunerna att säkerställa boendenas kvalitet, vilket hittills varit en utmaning då allt fler privata aktörer driver skyddade boenden.

Samtidigt innebär de föreslagna lagändringarna nya åtaganden, mer administration och kraftigt ökade kostnader för kommunerna. Enligt SKR:s beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder kronor att genomföra. Men i budgetpropositionen avsätts endast 145 miljoner kronor 2023, och 321 miljoner per år 2024 och 2025. Därmed föregår regeringen remisshanteringen. Regeringen frångår även finansieringsprincipen, som innebär att nya åtaganden ska finansieras från grunden, så att kommunerna inte ska behöva skära ner på annan verksamhet för att klara sitt nya uppdrag.

– Det är bra att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn stärks, men kommunerna måste få realistiska förutsättningar att genomföra det, säger Arion Chryssafis

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagändringarna ska träda i kraft redan i juni 2023, vilket är en mycket kort tidsram. Det är oklart om berörda myndigheter hinner ta fram och besluta om föreskrifter, kvalitetskrav och kriterier för tillståndsplikt till dess. Det är också viktigt att de ideella kvinnojourerna värnas i den här processen, så att välfungerande verksamheter får förutsättningar att verka även framgent.

SKR är även kritisk till att lagförslagen ska omfatta skyddat boende för avhoppare från kriminella miljöer. Den målgruppen har andra behov än de som utsätts för våld i nära relation. Det är viktigt att avhopparverksamhet prioriteras, men det behöver utredas och finansieras separat.

Läs vidare

Sakkunnig

Renée Andersson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.