Publicerad 20 september 2021
Nyhet

Välfärden behöver långsiktiga, generella statsbidrag

SKR välkomnar de omfattande tillskotten till välfärdsverksamheterna för 2022–24. SKR oroas dock över att de riktade statsbidragen fortsätter att vara omfattande, kortsiktiga och detaljerade.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

I dag lämnade regeringen förslaget till budgetpropositionen för 2022-2024 med stora tillskott till kommuner och regioner. Utöver 3 miljarder kronor i generella statsbidrag för 2022 och permanenta tillskott, sker stora satsningar via riktade bidrag till olika delar av välfärden.

− De omfattande tillskotten till kommuner och regioner är välkomna både för att hantera konsekvenserna av den ännu pågående coronapandemin och för att möta behoven av ökade investeringar i välfärden de närmaste åren. Den halva miljard kronor som regeringen satsar på att kommunerna ska kunna genomföra klimatåtgärder är ett viktigt tillskott, men måste följas av mer. Inom detta område finns mycket stora utmaningar de kommande åren, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fler riktade statsbidrag – när det borde vara tvärtom

SKR är fortsatt kritiska till mängden riktade bidrag och att många av de riktade statsbidragen fortsätter att vara kortsiktiga och detaljerade. De generella statsbidragen till kommuner och regioner ökar visserligen med 3 miljarder kronor, och några statsbidrag inom utbildningsområdet slås ihop, men samtidigt införs fler riktade och tillfälliga statsbidrag inom många budgetområden.

Regeringen har gång på gång utlovat att ambitionen är att riktade bidrag ska slås samman och läggas in i de generella statsbidragen, så att antalet och andelen som finansieras via riktade bidrag minskar. SKR motsätter sig främst riktade bidrag som ger ökade permanenta kostnader för verksamheten.

− Många riktade och detaljstyrande statsbidrag är inte ett effektivt sätt att finansiera välfärden då behoven ser olika ut i olika kommuner och regioner, bidragen ökar kostnaderna, och skapar mer administration. SKR vill se att huvudinriktningen är de generella statsbidragen, då skattemedel kan användas där de behövs som bäst utifrån medborgarnas behov och de lokala förutsättningarna. Därutöver vill vi få till breda överenskommelser med staten inom olika välfärdsområden där extra satsningar kan vara nödvändiga, säger Anders Knape.

Nödvändigt med långsiktiga planeringsförutsättningar

Regeringen har i år redan överlämnat fler än tio ändringsbudgetar till riksdagen på grund av den rådande pandemin.

− Den pågående pandemin har inneburit behov av stor flexibilitet både nationellt och i kommuner och regioner. Det har varit nödvändigt och kommer att behövas framåt. Det är samtidigt viktigt med rimlig tid för kommuner och regioner att kunna använda extra statsbidrag och att ansökningsprocessen är enkel och inte leder till onödig och kostsam administration. Här finns fortsatt brister från statens sida, säger Anders Knape.

Resurser behövs för att möta pandemins konsekvenser

SKR anser att under det rådande extraordinära läget kan det krävas vissa riktade insatser i budgeten för 2022. Det handlar till exempel om att hantera det uppdämda vårdbehovet liksom intäktsbortfallet i kollektivtrafiken. Satsningar behövs också för att minska arbetslösheten, inte minst den omfattande långtidsarbetslösheten.

− 3 miljarder kronor för 2021 och 1 miljard kronor för 2022 täcker inte ens hälften av det intäktstapp som drabbat kollektivtrafiken under pandemin. De 5 miljarder kronor som regeringen i dag aviserar att man satsar på hälso- och sjukvården, bland annat för ett regionerna ska komma ikapp med uppskjuten vård nästa år, är viktiga tillskott. Det återstår dock att se hur långt de räcker. Det blir också viktigt att vårdmiljarderna utformas så att regionerna ges möjlighet att arbeta långsiktigt och med fokus på den nära vården, säger Anders Knape.

SKR presenterar en ny skatteunderlagsprognos den 30 september och en Ekonomirapport den 19 oktober. I Ekonomirapporten, som kommer två gånger per år, analyseras bland annat ekonomin i kommuner och regioner samt vad som krävs för att hantera ekonomiska utmaningar framöver.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR