Publicerad 19 oktober 2021
Nyhet

Stark ekonomi ger utrymme för långsiktiga investeringar

Tack vare konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärks ekonomin i kommuner och regioner. Det behövs för att ge möjlighet till investeringar i arbete, digitalisering och klimat.

Foto

Anders Knape

Sverige har med coronapandemin genomgått en av de största kriserna i modern historia och kommuner och regioner har snabbt ställt om verksamheterna. Pandemin är ännu inte över och det är för tidigt att helt kunna överblicka pandemins långsiktiga konsekvenser.

De nuvarande starka offentliga finanserna gör att det finns utrymme att förbättra förutsättningarna för välfärden kommande år. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfter i höstens Ekonomirapport bland annat fram tre nödvändiga satsningar, där staten tillsammans med kommuner och regioner, bör investera för framtiden.

– Vi ser en relativt stark ekonomi och det är bra. Det kommer att krävas stora investeringar de kommande åren i viktiga framtidsområden som integration och arbete, klimatanpassning och en hållbar omställning samt en önskvärd digitalisering inom välfärdsverksamheterna. Det är områden som både staten, kommuner och regioner behöver investera i, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Ny befolkningsprognos med nya konsekvenser

SCB:s senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. Det är framför allt barn och unga som beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsammare. Personer över 80 år är fortfarande den grupp som ökar snabbast i andel och antal de närmaste tio åren.

Prognosen pekar därmed fortsatt på att kommuner, regioner och näringsliv kommer att ha svårt att hitta tillräckligt med arbetskraft med rätt kompetens framöver samtidigt som gruppen äldre har stora behov av välfärd. SKR konstaterar i Ekonomirapporten att det gör det än viktigare att prioritera insatser för att få personer som står längst från arbetsmarknaden i arbete. Samtidigt visar det vikten av att staten underlättar för kommuner och regioner att ställa om välfärden med hjälp av modern teknik för att kunna frigöra personella resurser där de bäst behövs.

– Den senaste befolkningsprognosen innebär också att det skulle bli en långsammare utveckling av både kommuners och regioners kostnader och intäkter kommande år. Det påverkar planeringen, framför allt i storstadsområdena, men alla kommuner och regioner bör se över sina planer för exempelvis bostadsbyggande och investeringar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

SKR ser även att det behövs långsiktiga investeringar för att både kunna klimatanpassa samhället till pågående klimatförändringar och ställa om för att minska klimatpåverkan. Det krävs också mer grundliga analyser av klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser samt klarhet i ansvaret för såväl åtgärder som finansiering.

Positiva resultat för 2021

SKR bedömer kommuners och regioners sammanlagda resultat för 2021 till cirka 35 miljarder kronor för att sedan gradvis falla när de pandemirelaterade bidragen succesivt försvinner. I beräkningen landar regionernas resultat på cirka 8 miljarder kronor medan det för kommunernas del landar på cirka 27 miljarder kronor.

– Det är dock viktigt att påpeka att alla kommuner och regioner inte kommer att ha positiva resultat. Flera kommuner och regioner kommer även kommande år att behöva vidta åtgärder för att få ekonomin i balans, säger Annika Wallenskog.

SKR räknar även med att sektorns finansiella sparande vänder från plus till minus redan 2022. Orsaken är att behoven av investeringar, i bland annat skolor, sjukhus och infrastruktur, även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå.

Fakta

Ekonomirapporten kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR