Publicerad 28 maj 2021
Nyhet

Självstyret gynnar kulturlivet

Kulturlivet gynnas av det kommunala självstyret. Den höga graden av ickereglering bör värnas. Det skriver SKR i ett inspel till en pågående utredning om kulturens återstart efter pandemin.

Anders Knape.

Anders Knape.

– Kultursektorn har drabbats hårt under pandemin. Människor har förlorat jobb och försörjning, och kulturutbudet minskar vilket är allvarligt för samhället i stort. Det är bra att det nu utreds hur Sverige kan få ett rikt kulturliv igen efter pandemin. Vi har en bra dialog med utredningen och ser fram emot att den lämnar sitt betänkande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Brett utbud i hela landet

Utredningen som ser över kulturens återstart efter coronapandemin bör ta tillvara det kommunala självstyrets förtjänster, anser SKR.

– Självstyret låter människor påverka kulturpolitiken där de bor. Det ger förutsättningar för ett brett och bra utbud av kultur i hela landet. Insatser kan utgå från lokala behov och förutsättningar. Självstyret förhindrar också maktkoncentration och likriktning, något som är positivt för kulturlivets oberoende, säger Anders Knape.

Inte säkert att regleringar ger mer och bättre kultur

Eventuella förslag till regleringar behöver utredas grundligt.

– Efter en tid med stor osäkerhet är det möjligt att en del vill att utredningen föreslår ny lagstiftning för att exempelvis öka förutsägbarheten eller säkra tillgången till kultur. Men man ska komma ihåg att regleringar riskerar att minska de lokala initiativen, vilket i sin tur minskar uppfyllelsen av de kulturpolitiska målen. Kommuner och regioner svarar för mer än hälften av den offentliga finansieringen av kultur och deras rådighet över verksamheterna måste respekteras, säger Anders Knape.

Viktigt att fler deltar i kulturlivet

SKR vill att utredningen tar tillvara de samverkansstrukturer som stärkts och utvecklats under pandemin, inte minst mellan kommun, region och stat, i förslag kring framtida satsningar. Det är också viktigt att utredningen fokuserar på hur fler invånare kan delta i kulturlivet.

– Detta är en fråga som nästintill varit negligerad i det offentliga samtalet. Människors kulturvanor och möjligheter att ta del av kultur under pandemin har inte heller varit föremål för några djupare studier trots att den är avgörande för kulturens utveckling och framtid, säger Anders Knape.

Fakta

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska sammanfatta de konsekvenser pandemin inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa. Syftet är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.

Uppdraget ska redovisas i september.

Källa: regeringen.se

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR