Publicerad 16 december 2021
Nyhet

Ökat skatteunderlag, men BNP under trendmässig nivå

SKR fortsätter att se en återhämtning i ekonomin, men det finns osäkerheter kopplade till ökad smittspridning och den höga inflationen i speciellt USA.

Foto

Annika Wallenskog

I årets sista skatteunderlagsprognos beräknar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en BNP-tillväxt på 4,6 procent för 2021, vilket är något högre än i tidigare prognoser. Prognosen för 2022 på 3,3 procent visar istället en något lägre ökning jämfört med tidigare bedömning.

Antalet arbetade timmar för 2021 har justerats ned något till följd av ett svagt utfall under det tredje kvartalet, men med desto starkare uppgång med hela 3,2 procent under 2022 som följd. Sammantaget står sig konjunkturbedömningen från höstens Ekonomirapport i stora delar.

− Vi bedömer att tillväxten i svensk ekonomi är hög och att den relativt höga vaccinationsgraden minskar konsekvenserna för ekonomin. Men i nuläget är det ändå svårt att bedöma hur restriktioner och beteenden kommer att utvecklas och på kort sikt kan det innebära en något svagare återhämtning, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Relativt goda utsikter för nästa år

SKR ser även att ökade inflationsrisker i främst USA påverkar återhämtningen via en mindre expansiv penningpolitik. Givet de ökade nedåtriskerna ser utsikterna för nästa år ändå relativt goda ut.

Konjunkturåterhämtningen i år och nästa år ökar de beskattningsbara inkomsterna och det kommunala skatteunderlaget förutses 2021 och 2022 växa i paritet med åren 2016 och 2017. Skatteunderlagets ackumulerade underliggande utveckling (rensat för regelförändringar) är uppreviderad med 0,3 procentenheter för i år och 0,2 procentenheter för nästa år. Tillkommande statistik över utvecklingen i år är huvudförklaringen bakom upprevideringar av lönesumman och skatteunderlaget i år.

− Även om vi ser en fortsatt återhämtning i ekonomin ligger BNP-nivån fortfarande under vad vi bedömer vara en normal tillväxt om vi inte hade haft en pandemi. Dessutom är antalet arbetade timmar fortfarande lägre än innan pandemin, vilket påverkar kommunsektorns inkomster negativt. Vi ser också en risk för att antalet långtidsarbetslösa varaktigt ökar som en följd av pandemin, säger Annika Wallenskog.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året. Nästa prognos kommer 17 februari.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR