Publicerad 5 april 2022
Nyhet

Förutsättningar för lokalt självstyre i Sverige granskas

Europarådets kongress genomför den 5-7 april granskning av hur Sverige tillämpar den Europeiska konventionen om kommunalt självstyre.

Foto

Anders Knape

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) är en institution i Europa som ansvarar för att bedöma förhållandena för den lokala och regionala demokratin i Europarådets 46 medlemsstater. I den svenska delegationen i (CLRAE) ingår sex ledamöter och suppleanter och leds av Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kongressen övervakar bland annat medlemsstaternas tillämpning av rådets konvention om kommunal självstyrelse.

I konventionen fastslås vissa grundläggande principer för statens förhållande till kommunerna. Områden som berörs är bland annat den kommunala självstyrelsens rättsliga reglering och omfattning, skyddet för den kommunala indelningen, den administrativa strukturen, förtroendevaldas arbetsvillkor, statlig tillsyn, ekonomiska resurser samt rätten att samarbeta och bilda sammanslutningar.

− Granskningen är viktig för att se att staten och myndigheter efterlever det grundlagsskyddade kommunala självstyret. SKR som medlemsorganisation för kommuner och regioner, ges också möjlighet att visa vad som behöver förändras och vad som har betydelse för att medlemmarna ska kunna utföra sina välfärdsåtaganden på bästa sätt för medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapportörerna från CLRAE besöker Sverige och samråder med riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner och regioner samt SKR:s ledning. Rapportörerna kommer att såväl följa upp den tidigare övervakningen av Sverige som att se över hur efterlevnaden av konventionen om kommunal självstyrelse fungerar i dag. Redan i den tidigare granskningen 2013 konstaterade CLRAE att den statliga styrningen över den lokala nivån hade ökat avsevärt. Sedan dess har SKR, Riksrevisionen och Statskontoret i flera rapporter och utredningar pekat på att den statliga styrningen av kommuner och regioner har fortsatt och fortsätter att öka i omfattning, komplexitet och detaljeringsgrad.

SKR pekar i ett underlag till rapportörerna ut ett antal områden, som är särskilt angelägna att förändra.

  • Det behövs en mer konsekvent tillämpning av proportionalitetsprincipen, det vill säga att en inskränkning av självstyrelsen inte får vara mer omfattande än nödvändigt, och att det kan ske genom bättre formaliserat system för samråd mellan statliga, regionala och lokala nivån.
  • Samråden mellan staten och kommun- och regionsektorn har utvecklats något sedan förra granskningen men de former för dialog som finns i dag är otillräckliga. Samråden behöver formaliseras och omfatta fler politikområden.
  • Regeringen behöver indexera statsbidrag baserade på prisutveckling och demografisk utveckling.
  • Riktade statsbidrag behöver minska i antal och omfattning.
  • Finansieringsprincipen, som innebär att staten finansierar nya uppdrag som åläggs kommuner och regioner, behöver tillämpas mer konsekvent.
  • Regeringen behöver utveckla styrningen av de statliga myndigheterna så att den blir mer samordnad.
  • Det är centralt att kommuner och regioner utgör självstyrande organ på samma förvaltningsnivå och att staten anpassar sin normgivning till det.

Fakta

Varje medlemsland granskas ungefär vart sjätte år av två rapportörer som utses bland kongressens ledamöter. Senast Sverige granskades var 2013/2014.

Resultatet för granskningen i år beräknas presenteras under hösten 2022 eller våren 2023.

Läs vidare

Sakkunnig

Marcus Holmberg
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.