Publicerad 1 april 2021
Nyhet

Ändringsöverenskommelse om vaccineringen mot covid-19

 SKR och regeringen har idag tecknat en ändringsöverenskommelse när det gäller vaccination mot covid-19 med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin.

Fotografi på Marie Morell och Lena Hallengren

Marie Morell och Lena Hallengren

I december ingick staten och SKR en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Sedan överenskommelsen ingicks och vaccinationerna inleddes i slutet av 2020 har förutsättningarna förändrats. Vaccintillverkarna har vid flera tillfällen dragit ner sina leveransprognoser och levererat mindre vaccin än utlovat i avtal. Vidare rekommenderar Folkhälsomyndigheten längre tid mellan dos 1 och dos 2 av hittills godkända vaccin. Sammantaget gör dessa förändringar att vaccinationsmålet behöver justeras.

Målet är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 och, för de vaccin som kräver två doser, därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Leveranser avgör när vaccinmål nås

Precis som tidigare är det leveranserna från vaccintillverkarna som kommer att avgöra när målet kan uppnås. Den reviderade överenskommelsen innebär att det var fjortonde dag ska tas fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram prognoser för att tydliggöra när målsättningen kan uppnås. Leveranserna och den tid det faktiskt tar att vaccinera från det att vaccinet nått ut till regionerna kommer att beaktas i beräkningen och Folkhälsomyndigheten ska arbeta i samråd med regionerna och SKR.

– Regionerna har hela tiden haft en mycket hög ambition i vaccineringen och den förändras inte. De vaccinerar med allt vaccin de får, så fort det levereras. Regionerna har kapacitet att vaccinera minst 1,2 miljoner personer i veckan, även under sommaren, en kapacitet som kan öka ytterligare vid behov. Med den här ändringsöverenskommelsen blir kommunikationen tydligare till invånarna om när vaccinationerna kan vara klara, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Vårt gemensamma mål är fortsatt att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Den reviderade överenskommelsen kommer att ge så många som möjligt ett skydd så snabbt som möjligt, säger socialminister Lena Hallengren.

I den reviderade överenskommelsen har också förutsättningarna för den

prestationsbaserade ersättningen till regionerna justerats. Fokus ligger på skyndsamt få en hög täckningsgrad i hela befolkningen, inte minst i gruppen 65 år och äldre.

Fortsatt arbete med vaccinationsbevis

Överenskommelsen tydliggör ansvarsfördelningen för arbetet med vaccinationsbevis. Statens åtaganden handlar om att utveckla de tekniska tjänster som krävs, stå för kostnaden för ovan nämnda åtaganden samt för utfärdandet av vaccinationsbevis till samtliga invånare som beställer ett sådant när systemet tagits i bruk.

Regionerna ska sedan den 1 januari 2021 registrera samtliga vaccinationer mot covid-19 i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folk­hälsomyndigheten. Regionerna ska säkerställa att uppgifter om genomförd vaccination inrapporteras till Nationella vaccinationsregistret senast sju dagar efter att vaccinationen utförts. Regionerna ska även säkerställa att rapportering sker på ett korrekt sätt samt att uppgifterna är noggrant verifierade.

Exakt när systemet för vaccinationsbevis kan börja användas beror på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper, men ambitionen är systemet ska vara på plats i juni.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef sektionen för hälso- och sjukvård

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.