Publicerad 20 februari 2020
Debatt

Replik: ”Vilseledande om byggande av småhus”

Trä- och möbelföretagen gör en rad felaktiga påståenden om byggande av småhus. Det är beklagligt att organisationen för en oseriös debatt i en viktig fråga.

Det är brist på bostäder i stora delar av landet. Vilka sorters bostäder som behövs varierar både mellan och inom kommunerna. Bostadsbyggandet måste generellt sett öka för att möta behoven.

SKR och kommunerna arbetar för att det ska föras en nationell politik som ger byggandet bättre förutsättningar. Ska en sådan politik vara effektiv, måste den baseras på korrekta fakta. Det är därför beklagligt att TMF, Trä- och möbelföretagen, argumenterar med hjälp av en rad påståenden som inte stämmer. Till exempel:

  • Småhus är inte, vilket TMF hävdar, mer klimatsmarta än flerbostadshus. Forskning visar entydigt att tät bebyggelse är fördelaktig både för miljön och klimatet.
  • Byggandet av flerbostadshus ligger inte på en långsiktigt hållbar nivå. En rad prognosinstitut uppger tvärtom att byggandet av flerbostadshus inte möter behoven utifrån befolkningsutvecklingen.
  • Inte bara småhus produceras med kostnadseffektiva metoder, genom industriellt byggande och med trä som material. Det här är numera vanliga inslag även vid flerbostadshusbyggande.
  • Andelen av den svenska befolkningen som bor i småhus sticker inte ut jämfört med andelen i andra länder i EU. Sverige ligger i mittenskikten tillsammans med exempelvis Österrike.
  • Kommunerna motarbetar inte på något sätt byggande av småhus. Kommuner planerar för ett blandat byggande av flerbostadshus och småhus, där det råder rätt förutsättningar för det. Det är möjligt att TMF:s kritik handlar om att det planeras för flerbostadshus i centrala lägen i städer och tätorter. Att kommunerna gör det är dock en självklarhet, eftersom det är bäst för samhället i stort. Det handlar dels om att främja en hållbar miljö- och klimatutveckling, dels om att säkra att dessa lägen där många vill bo och verka används på ett sätt som gör störst nytta för de flesta.

Kommunerna strävar efter att genomföra sin planering av ny bebyggelse med hög kvalitet och effektivitet. Över hela landet pågår utvecklingsinsatser och SKR bistår i arbetet.

Samtidigt ser vi att kommunernas arbete försvåras av en generellt dåligt fungerande bostadsmarknad. Det är svårt för kommuner att planera för nya bostäder där många vill bo. Rörligheten på bostadsmarknaden är låg, ett problem är att äldre ofta bor kvar i hus dit barnfamiljer behöver flytta. Ekonomiska bidrag och stöd skrivs inte upp i nivå med prisökningarna för bostäder, vilket gör att allt större grupper inte kan betala för en bostad utan måste söka sig till socialtjänsten.

SKR:s uppmaning till regering och riksdag är därför att ta ett samlat grepp om bostadsmarknadens alla problem. Vi förstår att det ligger i TMF:s intresse att förespråka ett ökat byggande av småhus, men fler småhus är inte en unik lösning på bostadsbristen, vilket organisationen tycks vilja hävda. Det är en av flera pusselbitar som behöver falla på plats för att fler ska få tillgång till en bra bostad.

Gunilla Glasare
chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Repliken publicerades på Svenska Dagbladets debattsida den 19 februari 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR