Publicerad 29 mars 2021
Debatt

Replik: Framtidens fjärrundervisning är något helt annat än lösningarna under pandemin

Lärarförbundet pekar på viktiga effekter för skolan under pandemin. Men man blandar ihop dagens nödvändiga akuta digitala undervisningen med en för framtiden planerad fjärr- och distansundervisning.

Att Lärarförbundet dessutom tillskriver SKR åsikten att fjärrundervisning skulle vara billigare, ett sätt att lösa lärarbristen och att göra ekonomiska besparingar är direkt felaktigt.

SKR har sedan början av pandemin agerat för att hålla skolorna öppna så långt det är möjligt. För elevernas lärande och av psykosociala skäl. Under det senaste året har elever, lärare, skolledare och huvudmän gjort enastående insatser för klara undervisningen, men priset har varit högt. Här delar vi Lärarförbundets bild.

Pandemin innebär risker för kunskapstapp för många elever och ökad psykosocial utsatthet för vissa elever, inte minst för de som behöver mer tydligt stöd. Många elever – även på komvux – saknar både en lugn plats för sina studier och det stöd som de behöver av lärare och andra vuxna. För elever med annan språkbakgrund kan utmaningarna vara än större. Effekterna av pandemin är därför något som skolan och det övriga samhället kommer att behöva arbeta med under en lång tid framöver.

Samtidigt ser vi också att många skolor och enskilda lärare har gjort något som kan liknas vid ett digitalt språng. I en akut situation har man utvecklat förmågor som är till nytta även i framtiden. Vissa elever med långvarig frånvaro har till och med presterat bättre genom undervisning på distans i hemmet. Många kommuner har även utvecklat elevhälsa på distans, ibland med daglig kontakt via telefon eller annan digital plattform. Detta lindrar inte alla negativa effekter av stängda skolor, men det är likväl erfarenheter som bör förvaltas och inte stoppas i en låda.

När SKR argumenterar för fjärrundervisning så är det något helt annat än att lösa dagens akuta situation. Planerad och reglerad fjärrundervisning innebär en vuxen handledare i klassrummet med eleverna och undervisning av en behörig lärare via länk. Lösningen kräver alltså inte färre medarbetare och kostar istället mer. Men det är ibland nödvändigt för att alla elever – även de i glesbygd – ska få likvärdig undervisning.

SKR vill att fjärr- och distansundervisning ska kunna byggas ut för att möta mycket små elevgrupper och när skolan trots ansträngningar inte lyckas rekrytera en behörig lärare för undervisning i skolan. Detta blir möjligt med det nya regelverk som börjar tillämpas 1 juli 2021.

Lärarförbundet pekar på ett antal utmaningar, bland annat vikten av fungerande teknik samt behovet av teknisk och pedagogisk support. Här är vi helt överens. Teknik och kompetens behöver utvecklas och finnas på plats. Dessa och andra utmaningar jobbar SKR med i en ny satsning utifrån den nationella handlingsplanen för digitalisering. Hela skolväsendet, inklusive Lärarförbundet, är delaktiga i det arbetet. Tillsammans kan vi ta tillvara de erfarenheter och den innovationskraft som finns hos lärare och skolledare.

Mats Gerdau (M), ordförande i SKR:s beredning för utbildningsfrågor

Kenneth Handberg (S), vice ordförande i SKR:s beredning för utbildningsfrågor

Repliken publicerades på DN debatt den 24 mars 2021

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR