Publicerad 29 juni 2021
Debatt

Lokalt och regionalt perspektiv behövs i EU-arbetet

​EU når hela vägen ner i den lokalpolitiska vardagen. Det lokala och regionala perspektivet är därför helt nödvändigt när regeringen i höst sätter agendan inför det kommande ordförandeskapet.

Anders Knape

Anders Knape

Svenska medborgares delaktighet i beslut som fattas på EU-nivå ska vara lika god som när det gäller den kommunala, regionala och nationella nivån. Så är det inte idag. Att stärka delaktigheten, öka kunskaperna och engagemanget i EU-frågor i Sverige är därför ett långsiktigt mål för SKR. Sverige behöver också en starkare röst i EU och här har kommuner och regioner mycket att tillföra. Det är på lokal och regional nivå majoriteten av EU-besluten realiseras, implementeras och omvandlas till konkreta handlingar och förändringar. En stark röst i EU och delaktiga medborgare skulle också bidra till en ökad legitimitet för EU-samarbetet.

SKR ser det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 som en möjlighet för hela Sverige att vara en stark och proaktiv röst i Europasamarbetet. Kommuner och regioner kan bidra till och vara en del av den starka svensk röst genom att delta i utformningen av ordförandeskapets prioriteringar. SKR vill särskilt lyfta fram följande;

  • Det demokratiska samtalet måste utvecklas i hela Europa. SKR vill betona vikten av att Sveriges regering driver arbetet, tillsammans med kommuner och regioner i hela Europa, för att utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

  • Jämställdhet och jämlikhet behöver värnas. Medlemsstaternas samhällen ska kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Tyvärr ser det inte ut så. Alla EU-länder har till exempel ännu inte skrivit under Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, HBTQI-personer diskrimineras systematiskt i några medlemsländer, rasismen är fortfarande utbredd och etniska minoriteter motarbetas eller till och med förtrycks. Sverige bör ta chansen att trycka på för att konventionen skrivs under av fler länder.

  • Den lokala nivån måste involveras i beslut kring asyl- och flyktingmottagande. Det är kommunerna, som har de största erfarenheterna i arbetet med asyl- och flyktingmottagande. Det är därför av största vikt att involvera den lokala nivån, där förslagen finns på vad som behöver göras och hur, oavsett om frågorna är på nationell nivå eller inom ramen för ministerrådet på EU-nivå.
  • Nej till mer EU-lagstiftning inom det socialpolitiska området. Istället behöver vi stärka den sociala dialogen och partssamarbetet på EU-nivå och se till att befintliga regelverk efterlevs. Regeringen bör, istället för ny EU-lagstiftning, arbeta för gemensamma riktlinjer och målsättningar när samarbetet fördjupas inom till exempel jämställdhet, arbetsmiljö och löner.

  • Värna digitalisering och minimera juridiska hinder. Det är av största vikt att regeringen strävar mot att offentliga lokala och regionala aktörer får ett utökat utrymme att ta sin del av ansvaret för utvecklingen inom digitaliseringsområdet utifrån platsens förutsättningar och omständigheter, oavsett medlemsstat och region.
  • Öka fokus på miljö- och klimatfrågor. SKR vill att regeringen driver på ett ökat fokus på EU:s övergripande mål för miljö och klimat och stärker insatserna för måluppfyllnad. EU:s regelverk och initiativ får bäst resultat om de ger stödjande förutsättningar för kommuner och regioner och undviker detaljkrav som försvårar för till exempel bioenergi, biodrivmedel, fjärrvärme, energiutvinning ur avfall och energieffektivisering.

SKR också framhålla vikten av att involvera hela landet i det svenska ordförandeskapet. Det kan leda till en ökad dialog om EU-arbetet runt om i Sverige och också öka delaktigheten i det svenska EU-arbetet. Det vinner alla parter på och legitimiteten för EU-samarbetet växer.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 29 juni 2021

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR