Publicerad 5 juli 2021
Nyhet

Reglering av vårdrådgivning ökar inte tillgängligheten

Tillgänglighetsdelegationens förslag om att reglera hälso- och sjukvårdsrådgivning genom lag riskerar att bromsa regionernas utveckling och kommer inte öka vårdens tillgänglighet.

Emma Spak, sektionschef SKR

Emma Spak

I Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande (SOU 2021:59), som överlämnades till regeringen den 30 juni, rekommenderas åtgärder inom fyra områden. Ett av områdena handlar om nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden. I stora drag handlar förslagen om att vidareutveckla den samverkan som SKR, Inera och regionerna har byggt upp kring hälso- och sjukvårdsrådgivning i 1177:s kanaler per telefon och webb. Skillnaden, enligt förslagen i delbetänkandet, är att specifikationer om hur stödet ska ges och vad det ska innehålla skrivs in i hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi är eniga med delegationen om hälso- och sjukvårdsrådgivningens viktiga roll i vårdsystemet. Men att staten i detalj ska reglera hälso- och sjukvårdsrådgivningen via 1177:s telefonrådgivning och webbplats är inte ändamålsenligt. Det riskerar att bromsa utvecklingen och kommer inte leda till ökad tillgänglighet eller bättre rådgivning för invånare, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Andra områden som delbetänkandet lämnar förslag inom är ökad tillgänglighet genom regionala handlingsplaner, stärkt information och ökad delaktighet för patienterna och utveckling av överenskommelsen om tillgänglighet.

– Det är bra att delegationen lyfter fram patientens ställning och vikten av delaktighet och information. Det är också viktigt att varje aktör tar ansvar för sina delar. Staten har sitt ansvar och regionerna har sitt i arbetet med att öka tillgänglighet till god och jämlik vård, säger Emma Spak.

99 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har kännedom om 1177 Vårdguiden och en majoritet av invånarna uppger att de i första hand vänder sig till 1177 Vårdguiden om man är sjuk och vill ha råd. Under 2020 gjordes 175 miljoner besök och nästan 100 miljoner inloggningar på 1177.se.

Läs vidare

Sakkunnig

Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR