Publicerad 8 mars 2022
Nyhet

Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal under 2021

Under 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ökningen har ett tydligt samband med effekter av pandemin.

Foto

Fredrik Lennartsson

Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 3,9 procent av de totala personalkostnaderna under 2021. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020. Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent, från 5,6 miljarder till totalt 6,3 miljarder kronor. Kostnaderna för egenanställd personal ökade med 4,3 procent till totalt närmare 162 miljarder.

– Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet och för medarbetarnas arbetsmiljö. Under 2021 har hälso- och sjukvården varit tungt belastad samtidigt som sjukfrånvaron varit stor. Utöver nyanställningar har inhyrd personal varit ett av flera nödvändiga verktyg för att hantera det ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under 2021 har pandemins effekter på många sätt blivit tydligare än under 2020, då andelen hyrpersonal minskade för första gången på flera år. Initialt innebar pandemin bland annat att färre sökte vård och regionerna hade ökade möjligheter att låna in eller tillfälligt anställa personal. 2021 har trycket på covid-vården varit fortsatt stort, parallellt med hanteringen av planerad vård och vård som skjutits upp. Ökat antal sjukskrivningar har skapat stor personalbrist. Vaccinationerna inleddes, vilket inneburit att många regioner behövt täcka upp med inhyrda sjuksköterskor.

Kostnadsökningen syns främst inom somatisk vård där kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat med 28 procent och för inhyrda läkare med 14 procent. I primärvården ökade kostnaderna för inhyrd personal med totalt 5,7 procent, och i psykiatrin med 4,7 procent.

Målsättning att minska beroendet av inhyrd personal

Regionerna har arbetat i flera år med att begränsa beroendet av inhyrd personal. En stabil och varaktig bemanning är en förutsättning för säker vård och god arbetsmiljö. Under 2022 planerar regionerna att genomföra en gemensam upphandling av hyrpersonal i vården.

– Inhyrd personal kommer alltid att behövas för att täcka särskilda behov och hantera tillfälliga vårdtoppar. En gemensam upphandling hjälper oss att ställa tydligare krav, säkerställa kvalitet och minska kostnaderna. Regionerna behöver ha en hållbar bemanning och vara attraktiva arbetsgivare med god arbetsmiljö, det är en förutsättning för en fortsatt trygg och säker vård för patienterna, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Svensson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.