Publicerad 1 april 2021

Översyn av Finsam

SKR anser att:

 • Regeringen bör ta initiativ till en bred översyn av finsamlagstiftningen, och en skyndsam hantering är särskilt påkallad utifrån reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska vara genomförd 2022. En sådan översyn behöver ske i dialog och nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKR, kommuner, regioner, samordningsförbunden samt Inspektionen för socialförsäkringen. Översynen behöver mynna ut i konkreta förslag som kan omhändertas i reformeringsarbetet.
 • Vägledande för översynen och dess förslag bör vara ändamålsenliga insatser för individer, gemensamt ansvarstagande mellan kommuner, regioner och myndigheter samt förenkling och effektivisering.
 • En sådan översyn bör innehålla följande delar:
  - En kartläggning av den potentiella och faktiska målgruppen för den finansiella samverkan fram till idag.
  - Förslag på hur tillgång till stöd kan säkras för de individer som är i behov av stöd genom finansiell samverkan. En utgångspunkt bör vara att insatserna behöver komma fler individer till godo, kvalitet och likvärdighet över landet behöver säkras.
  - Förslag på hur de ingående parternas medverkan i Finsam kan säkras och utvecklas i framtiden. I det ingår att även se över former för styrning och ledning nationellt och lokalt.
  - Förslag på hur de lösningar och strukturpåverkande arbete som utvecklas inom Finsam kan bli mer långsiktiga.
  - Förslag på lagstiftning som möjliggör för parterna att på ett rättssäkert sätt dela information och ha gemensamt dokumentationsmaterial
  - Förslag för att öka möjligheterna att följa upp avslutade insatser.
 • De som genomför översynen bör även ges mandat och uppdrag att se över om Finsam är det mest effektiva för att åstadkomma ett samlat stöd till målgrupper med behov av stöd från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner, och vid behov utarbeta förslag på alternativ struktur
Ladda ner skrivelsen (PDF)

Informationsansvarig

 • Anna Boman
  Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset