Publicerad 31 mars 2021

En utvecklad organisation för lokal statlig service

 • Förbundet ser positivt på kommande möjligheter till andra former av statlig servicesamverkan och främjande av samverkan med kommunal och regional nivå men också att det framöver är möjligt med fler myndigheters medverkan.
 •  Förbundet anser att staten bör ha ett mål i sig att ha en bred lokal närvaro och att den bör ske effektivt. En struktur behöver också tas fram för hur målet ska följas upp med regelbundenhet. En samlad rimlighetsbedömning av lämpliga
  platser för nya servicekontor ska ske i dialog med berörda parter på lokal och regional nivå och att en plan för samordnad dialog med kommuner och regioner arbetas fram. Och att det är rimliga geografiska avstånd samt att servicen bör ske effektivt.
 • Förbundet anser att regeringen bör ta fram strukturer för hur
  konsekvensutredning och riskanalys ska tas fram vid beslut om större strukturförändringar som påverkar en eller flera myndigheters lokala närvaro. Detta med syfte att understödja en sammanhållen styrning inom området.
 • Förbundet anser att servicekontoren ska tillhandahålla service av både allmän och fördjupad karaktär avseende Arbetsförmedlingen. Det är av stor vikt att Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket tillhandahåller en lokal service anpassad efter målgruppernas behov.
 • Förbundet ser också behov av att utveckling av digitala lösningar inom och mellan ingående aktörer som en angelägen fråga att hantera.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

 • Anna Boman
  Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset