Publicerad 6 april 2021

VD och ledningsgrupp

SKR leds av vd Staffan Isling som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Staffan Isling och avdelningscheferna.

Staffan Isling

Vd

Förbundets kansli leds av vd, som är utsedd av SKR:s styrelse. VD beslutar kansliets organisation, anställer personal samt sköter den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller styrelsen uppdaterad om förbundets verksamhet.

staffan.isling@skr.se

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson är chef för avdelningen för vård och omsorg.

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Monica Sonde

Monica Sonde är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Avdelningen ansvarar för frågor om skola och förskola, sysselsättning, arbetsmarknad, integration, försörjningsstöd/
ekonomiskt bistånd.

 

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare är chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Avdelningen ansvarar för frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

Håkan Sandahl

Håkan Sandahl är chef för avdelningen för ekonomi och styrning.

Avdelningen ansvarar för frågor rörande samhällsorganisationen, ansvarsfördelningen i samhället, demokratifrågor, samhällsekonomiska analyser, analys av data om verksamhet, ekonomi och personal, övergripande styr- och ledningsfrågor, statistiskt metodstöd, statistikinsamling samt internationella frågor.

Caroline Olsson

Caroline Olsson är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.

 

Germund Persson

Germund Persson är chefsjurist och chef för avdelningen för juridik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kommunalrättsliga, civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Det kan handla om kommunal kompetens och självstyre, offentlighet och sekretess, men också EU-rätt och särskilda rättsområden, exempelvis upphandling, socialtjänst, skola, fastighet, miljö, kommunal infrastruktur, it och elektronisk handel.

Marie Lindström

Marie Lindström är chef för avdelningen för kommunikation.

Avdelningen ansvarar för extern och intern kommunikation,
opinionsbildning, presstjänst och större förbundsövergripande arrangemang.


Petra von Schmalensee

Petra von Schmalensee är chef för avdelningen för ledningsstöd.

Avdelningen ansvarar för frågor om övergripande styrning, uppföljning och utvärdering samt med intern ekonomi, finans, personaladministration, administrativt stöd till förbundets politiska ledning och förtroendevalda.

 

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog är chefsekonom.

SKR:s chefsekonom ansvarar, tillsammans med sektionen för ekonomisk analys, för att hantera frågor som rör kommunernas och regionernas ekonomi. Bland annat välfärdens finansiering, makroekonomi och analyser av ekonomin inom de verksamheter som bedrivs på kommumal och regional nivå.

Lena Dahl

Lena Dahl är vd för SKR företag.

SKR Företag AB är moderföretag inom SKR Företag-koncernen och har det övergripande ansvaret för koncernens strategiska och affärsmässiga utveckling.

Bolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder tillgodose kommunernas, regionernas och dess bolags behov av varor och tjänster, stödja och samordna dessa företags verksamheter, bedriva viss gemensam verksamhet samt i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset