Publicerad 4 september 2023

Vd och ledningsgrupp

SKR leds av vd Palle Lundberg som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I ledningsgruppen ingår Palle Lundberg, vice vd, vd för SKR Företag, avdelningschefer, chefsekonom, kommunikationsdirektör, HR-direktör samt ekonomidirektör.

VD Palle Lundberg

Vd Palle Lundberg

Förbundets kansli leds av vd, som är utsedd av SKR:s styrelse. Vd beslutar kansliets organisation, anställer personal samt sköter den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd håller styrelsen uppdaterad om förbundets verksamhet.

palle.lundberg@skr.se

Petra von Schmalensee

Petra von Schmalensee
Vice vd.

Övergripande ansvarig för SKR:s samlade interna stödverksamhet. Utvecklar förbundets medlemserbjudande och ägarstyrning samt ersätter vd i dennes frånvaro.

 

Lena Dahl

Lena Dahl
Vd, SKR Företag.

SKR Företag AB är moderföretag inom SKR Företag-koncernen och har det övergripande ansvaret för koncernens strategiska och affärsmässiga utveckling.

Bolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder tillgodose kommunernas, regionernas och dess bolags behov av varor och tjänster, stödja och samordna dessa företags verksamheter, bedriva viss gemensam verksamhet samt i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Caroline Olsson

Caroline Olsson
Chef, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kollektivavtal, löner, pensioner och försäkringar, arbetsrätt, arbetsmiljö samt personal- och kompetensförsörjning.

Monica Sonde

Monica Sonde
Chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Avdelningen ansvarar för frågor om skola och förskola, sysselsättning, arbetsmarknad, integration, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

 

Ola Odebäck

Ola Odebäck
Chef, avdelningen för ekonomi och styrning.

Avdelningen ansvarar för frågor rörande samhällsorganisationen, ansvarsfördelningen i samhället, demokratifrågor, samhällsekonomiska analyser, analys av data om verksamhet, ekonomi och personal, övergripande styr- och ledningsfrågor, statistiskt metodstöd, statistikinsamling samt internationella frågor.

Germund Persson

Sara Catoni
Tf chef, avdelningen för vård och omsorg.

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare
Chef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Avdelningen ansvarar för frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

Germund Persson

Sara Catoni
Chefsjurist och chef för avdelningen för juridik.

Avdelningen ansvarar för frågor om kommunalrättsliga, civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Det kan handla om kommunal kompetens och självstyre, offentlighet och sekretess, men också EU-rätt och särskilda rättsområden, exempelvis upphandling, socialtjänst, skola, fastighet, miljö, kommunal infrastruktur, it och elektronisk handel.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog
Chefsekonom.

SKR:s chefsekonom ansvarar, tillsammans med sektionen för ekonomisk analys, för att hantera frågor som rör kommunernas och regionernas ekonomi. Bland annat välfärdens finansiering, makroekonomi och analyser av ekonomin inom de verksamheter som bedrivs på kommunal och regional nivå.

Mats Lindskog

Mats Lindskog
Kommunikationsdirektör.

Ansvarar för SKR:s externa och interna kommunikation, opinionsbildning, presstjänst och större förbundsövergripande arrangemang. Staben ansvarar också för kontaktcenter och det interna stödet kring SKR:s kurser och konferenser.

Katarina Bernhardsson

Katarina Bernhardsson
HR-direktör.

Ansvarar för SKR:s interna utveckling och stöd i HR-frågor, ledarskapsutveckling och personaladministration.

 

Fredrik Holst

Fredrik Holst
Ekonomidirektör.

Ansvarar för frågor som rör förbundets interna ekonomi och styrning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.