Publicerad 20 januari 2021

Politiska beslut driver på jämställdhetsarbetet

Region Värmland vill att länet skall vara attraktivt och inkluderande och att regionen ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats. Politiska beslut om jämställdhetsintegrering ger arbetet genomslag på olika nivåer och i olika verksamheter.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 när Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation. Både landstinget och kommunalförbundet hade sedan tidigare undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), ändå fick inte arbetet med jämställdhetsintegrering riktig fart i den nya organisationen.

När regionen deltog i SKR:s satsning Modellregioner och gjorde en självskattning på den checklista för jämställdhetsintegrering som utgör grunden i arbetet, insåg deltagarna att regionen behövde ett starkare politiskt åtagande för jämställdhet.

Genomförande

I satsningen Modellregioner fick politiker, chefer och tjänstepersoner från Region Värmland möjlighet till systematiskt erfarenhetsutbyte med andra regioner. Det ledde till att deltagarna fick större förståelse för sina olika roller och funktioner. Det framkom hur viktigt det är att politiker gör tydliga beställningar och efterfrågar uppföljning och resultat av sina beslut. Då kan cheferna i sin tur ge tydliga uppdrag till tjänstepersoner som utifrån sin kompetens tar fram underlag, planer m.m.

Deltagarna tog med sig erfarenheterna hem och under våren 2019 lyfte politikerna frågan om ett starkare åtagande för jämställdhet i den regionala utvecklingsnämnden. Nämnden beslöt i sin tur att:

 1. Revidera riktlinjer för projekt- och företagsstöd utifrån jämställdhetsintegrering.
 2. Jämställdhetsintegrera alla beslut inom verksamhetsområdet regional tillväxt.

Det resulterade i en ny rubrik i tjänsteskrivningarna: jämställdhetsintegrering. En checklista togs fram som kopplar till verksamhetsområdet regional tillväxt och knyter an till den strategiska utvecklingsplanen för Värmland: Värmlandsstrategin. Kultur-och bildningsnämnden samt Hälso-och sjukvårdsnämnden följde efter med liknande beslut om jämställdhetsintegrering av sin verksamhet.

Nu pågår förberedelserna för ett liknande beslut i regionstyrelsen, vilket innebär att hela organisationen berörs, alla nämnder såväl som kansliet. Politikerna utreder nu om även regionfullmäktige ska fatta beslut om jämställdhetsintegrering.

Som en följd av besluten har ytterligare beslut tagits på chefsnivå om vilka system som skall användas för att kunna följa upp och mäta arbetet mot uppsatta mål. Samtidigt pågår ett arbete med att revidera riktlinjerna för ärendehantering för hela organisationen, där jämställdhet ska ingå.

Regionen har också startat en utvecklingsgrupp för jämställdhet och jämlikhet som består av personer med relevanta kompetenser från alla verksamhetsområden. Gruppens huvuduppgift är att ta fram en handlingsplan för arbetet, med arbetsgivarperspektiv, verksamhetsperspektiv och invånarperspektiv, samt att ha den övergripande blicken över vad som behöver göras inom organisationen. Direktörer och chefer skickar uppdrag till utvecklingsgruppen och arbetet redovisas för regionledningen 2–3 gånger per termin.

Det här har arbetet lett fram till

De tre nämnderna som beslutat om jämställdhetsintegrering efterfrågar i allt större utsträckning resultat av jämställdhetsarbetet i pågående och nya ärenden. Flera ärenden har återremitterats på grund av bristande jämställdhetsanalys. De nya politiska initiativ som lagts under de senaste åren har allt oftare jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt. I direktiv som tagits fram anges oftare att uppdraget ska utföras med jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Några exempel på politiska initiativ med tydligt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv:

 • Utveckla arbetet med attityder till utbildning och entreprenörskap
 • Digitala möten - hur kan vi utveckla dem vidare?
 • Interpellationen - Hur jobbar Region Värmland för att följa upp förekomst av jämställdhet inom vården i Värmland och med att åtgärda omotiverade skillnader i vårdgivandet mellan män och kvinnor?

Initiativen har bland annat lett till att regionen börjat ta fram ett tioårigt program för entreprenörskap, där jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för arbetet.

Arbetet har också lett till att jämställdhet efterfrågas på andra nivåer, både från politiker, regionledningen och tjänstepersoner. Det finns en positiv inställning till jämställdhetsområdet, många vill göra rätt och vill veta hur de skall göra. Jämställdhetsfrågorna får ta plats i regionledning, chefsgrupper och i regionstyrelsen när behov uppstår.

De viktigaste slutsatserna

 • SKR:s checklista för jämställdhetsintegrering är bra för att förstå och följa upp vad som behöver göras, den hjälper till att göra arbetet konkret och genomförbart.
 • Politiska beslut och systematisering gör att arbetet stannar kvar i organisationen även om drivande personer lämnar. Då minskar risken för personberoende.
 • Jämställdhet blir en självklar del av kvalitetssäkringsarbetet. Jämställdhet ger gynnsamma effekter för länet, individerna och för verksamheten.

Fördjupning

SKR:s satsning på Modellkommuner och Modellregioner

SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering

Region Värmlands gen(i)us med mera

Kontaktpersoner

Marianne Nilsson
Strateg jämställd regional tillväxt
Region Värmland
marianne.nilsson@regionvarmland.se

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning
Exempel från
Region
Tidsperiod
2019 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel