Publicerad 24 februari 2022

Myndighetssamverkan gör arbetet med våldsutövare effektivare

I verksamheterna Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg samverkar regionen med socialtjänsten och fler myndigheter. Här kan den som utövar våld mot en partner få långvarig behandling att ändra beteende, samtidigt som samverkande myndigheter fungerar som väg in.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Att förändra beteende hos våldsutövare är en viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. Därför infördes en ändring i socialtjänstlagen i augusti 2021, som gav socialtjänsten ett nytt ansvar att ”verka för att den som utsätter en närstående för våld eller övergrepp ska ändra beteende”. Men för många våldsutövare behövs långvarigt psykosocialt stöd eller djupgående psykologisk behandling – något som socialtjänsten inte får ge eftersom det ligger inom hälso- och sjukvårdens område. Dessutom behöver flera myndigheter samverka kring våldsutövare – dels för att motivera dem att ta emot stöd, dels för att säkerställa tryggheten för den våldsutsatta och eventuella barn.

1996 startade verksamheten Utväg Skaraborg, som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och socialtjänsterna i Skaraborgs 15 kommuner. 2001 startade Utväg Södra Älvsborg, som följer samma samverkansavtal, men i sitt geografiska område. Verksamheterna riktar sig till våldsutövare, våldsutsatta och till barn som upplevt våldet i familjen, och tar på det viset ett helhetsgrepp kring arbetet mot våld i nära relationer.

Genomförande

Samverkansavtalet kring Utväg innebär att myndigheterna har en gemensam ledningsgrupp som jobbar mot det gemensamma målet att motverka upprepat våld, och att våld i nära relationer på sikt ska upphöra helt. Kärnverksamheten drivs genom ett ekonomiskt avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs- och Södra Älvsborgs kommuner, där socialtjänsten och hälso- och sjukvården finansierar verksamheten till hälften lika mycket. Utväg tillhör Västra Götalandsregionen och omfattas av hälso-och sjukvårdslagen.

För våldsutövare erbjuder Utväg stöd och behandling både enskilt och i grupp.

– Att inte har ett dömande förhållningssätt är viktigt. Samtidigt behöver ansvaret för våldet läggas hos våldsutövaren. Det är viktigt att alltid ha fokus på våldet, att aldrig förringa eller förminska, säger Kerstin Nettelblad, verksamhetschef för Utväg.

Att verksamheten drivs i regionens regi innebär flera fördelar. Förutom att verksamheten får bedriva långvarig behandling, får terapeuterna föra journal, vilket stärker patientsäkerheten och ger möjlighet till uppföljning.

På Utväg används ett narrativt arbetssätt där patienten får gå igenom våldshändelser, lära sig om vanliga psykologiska försvar och sätta sig själv i centrum för våldet. Terapeuten kan använda inslag av psykodynamisk psykoterapi och KBT. Det är inte alltid en djupgående behandling som behövs för alla klienter, en del behandlingar kan ha karaktären av stödjande samtal.

Det här har arbetet lett fram till

I början jobbade Utväg uppsökande, men i takt med att verksamheten etablerats och blivit känd, söker sig allt fler våldsutövare till verksamheten på egen hand.

– Utväg kan fånga upp personer som av olika anledningar inte vänder sig till socialtjänsten. För våldsutövare kan det vara lättare att vända sig till en verksamhet som är specialiserad just på våldet, säger Kerstin Nettelblad.

De samverkande myndigheterna är många gånger bryggan in till verksamheten. Det händer till exempel att våldsutövare som gått ett program inom frivården, kommer på studiebesök tillsammans med frivårdspersonalen.

– Steget att påbörja frivillig behandling blir lättare om man fått en personlig kontakt och en bild av verksamheten. Vi är måna om att man ska känna sig välkommen hit oavsett vilket bagage man bär med sig, säger Kerstin Nettelblad.

Stödet är alltid frivilligt och ges inte som en insats av socialtjänsten. Däremot verkar socialtjänsten för att motivera personer att ta hjälp av Utväg. Personal från socialtjänsten kan till exempel följa med klienter till Utväg som stöd. Utväg kan i sin tur stötta klienter som har behov av kontakt med socialtjänsten.

Verksamheten för våldsutövare, våldsutsatta och barn finns samma lokaler, men våldsutövarna har en separat ingång och eget väntrum. Samlokaliseringen hjälper personalen att jobba ihop, få helhetsperspektiv över komplexiteten och hålla fokus på den våldsutsattas trygghet och säkerhet.

De viktigaste slutsatserna

Några medskick från Kerstin Nettleblad:

  • För att bygga en hållbar och kunskapsbaserad verksamhet kan en länsgemensam verksamhet vara en bra väg. Samverkan mellan flera myndigheter sänker trösklarna och gör att Utvägs verksamhet når ut brett till målgruppen. För den som har ett våldsamt beteende kan det kännas svårt att söka stöd i den egna kommunen, särskilt om kommunen är liten.
  • Det är viktigt att rekrytera personal som har lång erfarenhet och särskild kompetens om våld i nära relationer. Detta gäller särskilt i arbetet med våldsutövare. Det är svåra samtal som kräver terapeutisk trygghet, djup kunskap om förändringsarbete och förmåga att ha med sig alla perspektiv. Det gäller att inte gå i negativ allians med våldsutövaren, och alltid ha den utsattas trygghet i fokus.
  • Det är otroligt värdefullt för arbetsgruppen att ha en handledare som verkligen kan våld. Underskatta inte vikten av kompetent handledning. Det höjer kvaliteten i arbetet och förbättrar måendet hos personalen. Det kan vara mycket påfrestande att arbeta med våld.

Fördjupning

Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg

Podd om Utväg Skaraborg

Podd om Utväg Södra Älvsborg

Kontaktpersoner

Kerstin Nettelblad
verksamhetschef Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg

0708-48 72 05

kerstin.nettelblad@vgregion.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
1996 - pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel