Publicerad 20 januari 2021

Mål och budget för jämställdhet

Hedemora vill uppnå lika goda resultat för alla invånare, därför genomsyras styrmodellen av ett jämställdhetsperspektiv. Det har gett resultat i verksamheten: fler tjejer besöker fritidsgårdarna, fler nyanlända kvinnor har arbete, löneskillnader är utjämnade och heltid är norm.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Hedemora har bedrivit ett systematiskt jämställdhetsarbete under flera år och har bland annat deltagit i SKR:s program för Hållbar jämställdhet (HÅJ) samt varit deltagare i Modellkommuner. Till en början låg mycket fokus på utbildning av personal, chefer och politiker. I Modellkommuner började de arbeta med SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering.

Nu har Hedemora kommit så långt att de har sett över kommunens styrmodell och kvalitetsarbete, samt integrerat jämställdhet i modellen. Styrmodellen har fyra styrperspektiv som ska genomsyra kommunens verksamhet: invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling. Visionen har hela tiden varit att få lika goda resultat för invånarna, oavsett kön och bakgrund.

SKR:s satsning Modellkommuner/Modellregioner

SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering

Bilden visar en schematisk skiss över Hedemora kommuns system för styrning och ledning.

Hedemora kommun har ett tydligt system för styrning och ledning, som pekar ut vad som ska göras, vem som ska göra det och hur det ska följas upp.

Kommunen har genomfört många saker parallellt i arbetet. De har förtydligat vad och hur de ska göra och skrivit in det i styrmodellen ovan. Kommunen har i mål och budget 2021 fem övergripande mål, två av dem med ett tydligt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv:

 • I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas.
 • Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god.

Även arbetsgivarmålet innehåller ett jämställdhetsperspektiv, genom att samtliga nyckeltal som rör individbaserad statistik följs upp med könsuppdelade indikatorer:

 • Hedemora är en attraktiv arbetsgivare.

Målen samt jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen kopplas också till kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Bilden visar Hedemora kommuns fem övergripande mål.

Hedemora kommunen har i mål och budget 2021 fem övergripande mål.

För att synliggöra ojämställdhet använder sig kommunen av Kolada och startar arbetet där nyckeltalen visar röda siffror.

Analysgrupp följer nämndernas resultat

Kommunen har också tillsatt en analysgrupp som följer alla nämnders resultat i form av könsuppdelade nyckeltal och ställer uppföljande frågor om utfall och resultat? I analysgruppen ingår bland annat förvaltningschefer, eller någon utsedd av förvaltningschef, från alla förvaltningar plus ekonomiavdelning. Gruppen leds av utvecklingsledare/strateg som är direkt underställd kommundirektören.

Analysgruppen sammanställer sina analyser i en analysrapport som presenteras inför mål- och budgetprocessen. En jämställdhetsstrateg har arbetat heltid och nu när allt är riggat kommer kommunen att fortsätta med en strateg som ansvarar för fler horisontella perspektiv. Huvudansvaret för jämställdhetsintegrering ligger kvar på kommunstyrelsen och kommunalrådet.

System för självskattning

Kommunledningen har också infört ett system för självskattning för kommunens enheter, som de följer upp:

 1. Vi känner till kommunens vision, övergripande mål, fyra styrperspektiv och fokusområden för hållbarhet.
 2. Det är tydligt hur ovan vision, mål, styrperspektiv och fokusområden berör oss och vår verksamhet.
 3. Vi har tillräckligt med kunskap och kompetens om jämställdhet och jämlikhet för att integrera perspektiven i vår verksamhet.
 4. Vi har rutiner för att upptäcka ojämställdhet och ojämlikhet i vår verksamhet.

Enheterna skattar sig själva på en skala ett till tre, eller ”vet inte”. De kan också skriva en kommentar. Detta följs sedan upp av analysgruppen som går igenom verksamheternas checklistor, aktivitetsplaner och uppföljning av dessa en gång per år.

Kommunen har också infört åtgärder inom områden där det finns ojämställdhet, och har dragit nytta av att ta tillvara erfarenheter av insatser i andra kommuner. Allt behöver inte uppfinnas på nytt.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet har bland annat lett fram till:

 • Minskade löneskillnader mellan kommunanställda kvinnor och män. I den senaste mätningen hade kvinnor över 100 procent av mäns löner. Kommunen följer lönekartläggningen varje år.
 • Heltid som norm, vilket gör att fler av kommunens anställda kvinnor arbetar heltid istället för deltid.
 • Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män, bland annat för att kommunen har genomfört en förtätning av chefer. Behovet har varit störst på de kvinnodominerade arbetsplatserna. Ambitionen är att ingen chef ska ha fler än 30 medarbetare.
 • Fler nyanlända kvinnor har inkluderats i insatser för studier, företagande och arbete i kommunen. Det har gett bättre studieresultat och fler har kommit i arbete, bland annat genom företagsskola/rådgivning, metodrum för praktisk språkinlärning och praktik.
 • Jämställda föreningsbidrag som gör att flickor och pojkar får lika möjligheter.
 • Fler tjejer besöker kommunens fritidsgårdar genom riktade insatser.
 • Insatser mot skojbråk har satts in i skolan för att öka trygghet och studieresultat för flickor och pojkar.

De viktigaste slutsatserna

Framgångsfaktorer i arbetet har varit

 • Det viktigaste och mest avgörande för fortsättningen är ett tydligt ledarskap och att hålla i och att hålla ut.
 • En politisk ledning som har drivit frågan och har ett tydligt mål för enheternas arbete. Alla enheter ska jämställdhets- och jämlikhetssäkras till 2022.
 • Tydliga mål och synliggjorda utmaningar.
 • Helhetsgrepp vad gäller ledning och styrning, samt hur detta ska nå ut till enheterna.
 • Ett generellt förbättrat kvalitetsarbete, där jämställdhets- och jämlikhetsfrågor kommer in på ett naturligt sätt. Kommunen har också satsat på stöd och utbildning för att höja jämställdhetskompetensen i organisationen.
 • En processledare i inledningsskedet som leder med stöd av politik och kommunledning
 • Bra dialog mellan politik, chef och strateg som alla varit involverade i arbetet.
 • Att ta ett helhetsgrepp vad gäller jämställdhet och jämlikhet.

Utmaningar som kvarstår:

 • Att genomföra den nya processen kring ledning och styrning i hela organisationen.
 • Att genomföra jämställdhetsanalyserna, att engagera medarbetare och chefer att verkligen göra jämställdhetsanalyser.
 • Att det fortfarande d finns ett visst motstånd mot jämställdhet arbetet.

Fördjupning

Sammanställning av ojämställdhetsutmaningar i Hedemora (PDF)

Hedemora kommuns budget

Hedemoras Hållbarhetsstrategi med prioriteringar 2019–2022

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2010-pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel