Publicerad 1 februari 2021

Heltidsarbete som norm – viktigt för jämställdheten

I projektet Heltidsresan samarbetar SKR och Kommunal för att heltidsarbete ska bli norm. Det är i högsta grad en jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid. Med fler medarbetare som arbetar heltid, minskar också rekryteringsbehoven.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

SKR driver tillsammans med Kommunal projektet Heltidsresan sedan 2016. Målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden. Heltidsarbete är avgörande för att kunna trygga välfärdens stora behov av kompetens och för att öka jämställdheten i samhället.

Projektet fokuserar inte bara på att öka heltidsanställningarna utan framför allt på att öka andelen som faktiskt arbetar heltid, eftersom många heltidsanställda ändå jobbar deltid. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara 4 500 heltidsanställda.

Merparten av de anställda inom kommuner och regioner är kvinnor och det är betydligt vanligare att kvinnor än män arbetar deltid. Därför är heltidsarbete också en viktig jämställdhetsfråga.

Genomförande

Alla kommuner och regioner har sedan 31 december 2017 en plan för hur fler ska arbeta heltid. Planen ska uppdateras varje år.

De centrala parterna stödjer det lokala arbetet genom workshops och konsultationer. Projektet har också en innehållsrik webbplats med filmer och annat informationsmaterial, samt manualer och mallar för att underlätta resan från deltid till heltid. Där finns även statistik över hur långt olika kommuner och regioner har kommit i arbetet.

Ulricehamn har gjort resan

På webbplatsen finns flera exempel. Ett kommer från Ulricehamns kommun som genomfört heltidsresan, från beslut i fullmäktige till genomförande i verksamheterna. Kommunen har gått från 73 till 89 procent heltidsanställda på ett år. Kommunen summerar framgångsfaktorerna så här:

 • Kommunledningens engagemang och styrning
 • Prioritering
 • Gott samarbete arbetsgivare – fack
 • Kommunikationsstöd
 • Stödfunktionerna involverade
 • Utbildning i bemanningsakademi
 • Noggranna förberedelser innan genomförandet
 • Revidera längs vägen

Bemanningsutvecklare i Umeå

Ett annat exempel kommer från Umeå, där bemanningsutvecklare stöttar kommunens chefer i bemanningsplanering, bemanningsekonomi, uppföljning, rådgivning och i möten med medarbetarna ute i verksamheten.

Bemanningsplanerarnas erfarenhet är att arbetet måste förankras hos högsta ledningen. Även kommunikatörer och ekonomicontrollers är viktiga för att informationen ska nå ut till medarbetarna och väcka förståelse och delaktighet kring varför det här behöver göras.

Organisationskulturen är en av de viktigaste faktorerna att förändra, menar bemanningsplanerarna. Till att börja med behöver man identifiera vilka kulturer som finns i olika verksamheter, både bland medarbetare och chefer. Ekonomer talar utifrån pengar, årsarbetare och ekonomiska begrepp, vilket förstås är viktigt. Men det finns andra värden också och det gäller att skapa en förståelse för att pengarna måste omvandlas till arbetad tid när organisationen bemannas.

Kulturen på många kvinnodominerade arbetsplatser utgår ofta från att den fortfarande är en deltidsorganisation. Det genomsyrar värderingar och påverkar bemanningen. Inom vård och omsorg mäts tiden ända ner på kvartsnivå, och när behovet är lägre, blir det korta arbetspass som passar en deltidsorganisation. Så gör man inte i en organisation där heltid är norm.

Det gäller att se till så att alla talar samma språk och har samma bild av varför organisationen ska göra resan och hur den kan gå till.

Det här har arbetet lett fram till

Att öka andelen heltidsarbetande är något som både individ och samhälle tjänar på.

 • Kvinnor blir självförsörjande och ökar sin pension. Kommunals beräkningar visar att många av de som arbetar deltid kommer att bli beroende av garantipension. Heltidsarbete ökar inkomsten varje månad, ger högre pension, ökar avsättningar till A-kassa och socialförsäkringar. Att vara ekonomiskt självförsörjande innebär trygghet och frihet för individen
 • Välfärden klarar sitt uppdrag. När fler arbetar heltid får välfärden ökad tillgång till kompetenta medarbetare. Det skapar förutsättningar för ökad kontinuitet i verksamheten och en högre kvalitet i välfärdstjänsterna. Heltidsarbete är en viktig byggsten för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla välfärden och möta befolkningens ökade välfärdsbehov.
 • Arbetsmarknaden och samhället blir mer jämställt. Både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid. Det förutsätter att män och kvinnor delar lika på föräldraledighet, VAB och på det obetalda hemarbetet.
 • Fler och fler av välfärdens medarbetare arbetar heltid. Andelen heltidsanställda i kommunerna har ökat från 70 till 81 procent under perioden 2009 - 2019. Andelen som arbetar heltid har ökat från 60 till 69 procent. Men spridningen bland kommunerna är stor.
 • För regionerna har andelen heltidsanställda ökat från 81 till 89 procent under samma period. Andelen som arbetar heltid har ökat från 63 till 70 procent.

De viktigaste slutsatserna

Att göra heltidsarbete till norm är en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna som kan genomföras lokalt. Det är viktigt för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad och det leder till en högre pension. Det bidrar därmed till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen ett mer jämställt samhälle.

Det finns inte en universalmodell för införandet av heltid. Lösningarna kan se olika ut på olika platser. Verksamhetens behov måste alltid vara utgångspunkten och varje arbetsplats är unik. Därför är det viktigt att det avsätts tid för att lyssna in de anställda och deras behov.

Att arbetsgivare och fackförbund arbetar tillsammans för att införa en heltidsorganisation ökar möjligheterna för att det ska lyckas. Omstruktureringen kan vara tålamodskrävande men det lönar sig på sikt. Samarbetet ger en ökad dialog och medarbetarna kan vara mer delaktiga i hur bemanning och organisering ska utformas.

De kommuner och landsting som tagit steget upplever att heltidserbjudandet varit en viktig faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats.

Fördjupning

SKR:s Kompetensförsörjningsrapport

SKR:s information om Heltidsresan

Informationsansvarig

 • Johan Thörn
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
2017-2024
Verksamhetsområde
Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel