Arbetsgivarforum 2024

SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation hälsar välkomna till Arbetsgivarforum 2024. Under två dagar vill vi engagera och inspirera er som arbetsgivare att underlätta kompetensutmaningen trots försämrat ekonomiskt läge, en orolig omvärld, knappa resurser och personalbrist.

Om konferensen

Kommuner, regioner och kommunala företag ska fortsätta att erbjuda attraktiva jobb och arbetsplatser där medarbetarna trivs, utvecklas och kommer till sin rätt. Runt om i landet och i hela sektorn pågår arbetet med att ställa om för att klara välfärdsuppdraget nu och i framtiden.

På Arbetsgivarforum kommer dagarna att fyllas med föreläsningar, panelsamtal och seminarier där personer med betydande kunskap och viktiga budskap delar med sig av lärdomar och erfarenheter. Du kommer själv få utrymme att dela med dig till andra och lära av andras arbete. Vi vill skapa en gemensam arena för att stärka arbetsgivarna att forma framtidens välfärd.

Starkare arbetsgivare tillsammans helt enkelt.

Målgrupp

 • chefer
 • direktörer
 • företrädare inom HR
 • förtroendevalda politiker
 • ledande arbetsgivarföreträdare med intresse och engagemang i arbetsgivarpolitiken.

Fokusområden

Arbetsgivarforum har tre fokusområden:

Säkra kompetensförsörjningen under tuffa förutsättningar

För att säkra kompetensförsörjningen är lösningen tyvärr inte så enkel att enbart rekrytera fler medarbetare. Det krävs en hel del förändringar framöver för att klara kompetensförsörjningen och lösningen är tyvärr inte så enkel att det enbart går att rekrytera fler medarbetare. Minst lika angeläget är att fokusera på att behålla och utveckla medarbetare och chefer. Under Arbetsgivarforum lyfter vi det som påverkar och har avgörande betydelse, till exempel arbetssätt och verksamheters organisation, stärkt arbetsmiljöarbete och att chefers och medarbetares kompetenser tas tillvara på bästa sätt.

Hantera kriser, hot och våld

3 av 10 anställda i kommuner och regioner säger sig ha utsatts för hot och våld det senaste året. Verksamheter utmanas när anställda och förtroendevalda utsätts för hot, våld och otillbörlig påverkan. Läget i världen gör samtidigt att det ställs ökade och nya krav på kris och krigsberedskap hos kommuner och regioner att hantera. Intensivt arbete pågår för att förbereda inför nya kriser som kommer att komma oavsett om det de är naturkatastrof, krigshot och olyckor. Under Arbetsgivarforum lyfter vi vad som görs och vad som krävs av arbetsgivarna för att hantera detta.

Kompetensutmaningen som motor för verksamhetsutveckling

Nya arbetssätt och nya roller krävs för att klara kompetensutmaningen. Teknologi, digitalisering, förändringsledning, organisationskultur, mänskliga beteenden formar framtidens arbetsliv. Medarbetares och chefers delaktighet, motivation och engagemang är avgörande för att lyckas. Under Arbetsgivarforum lyfter vi bland annat HR:s roll i teknik- och verksamhetsutvecklingen och hur vi kan arbeta smartare.

Program

Program 17 september

08:30 – 10:00 | Registrering och kaffe

10:00 | Inledning

Medverkande

 • Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR
 • Palle Lundberg, vd, SKR
 • Karin Klingenstierna, moderator Arbetsgivarforum 2024

Att vara tjänsteman i politiskt styrd organisation

Katarina Barrling kommer under sin föreläsning lyfta olika aktuella politiska stämningar som råder och hur förvaltningspolitisk logik påverkar tjänstemäns och politikers makt, förväntningar och krav på varandra.

Medverkande

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och är verksam som forskare och seniorkonsult vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF).

Lunch och mässbesök

Valbara seminarier

Under eftermiddagen kommer det finnas möjlighet att delta i två av flera valbara seminarier om kompetensutmaningen. Välj bland ämnen som bland annat attraktiva arbetsgivare, arbetstid, digitalisering, behovsprognoser. Mer information om innehåll och talare presenteras inom kort.

Kaffepaus och möjlighet till mässbesök

Hot, våld och otillåten påverkan

Hot och våld mot personer som arbetar i kommuner och regioner är betydligt vanligare än inom övriga arbetsmarknaden. I förlängningen påverkas medborgare som inte får det stöd de behöver och har rätt till när handläggare inte vågar fatta beslut av rädsla för att bli utsatta.

Medverkande

Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism, SKR

Hot, våld och otillåten påverkan - Medarbetarperspektivet och HR:s roll

Samtal om arbetsgivarens ansvarar för medarbetares trygghet och säkerhet, vad det innebär för första linjens chefer, för chefer i allmänhet och HRs roll. Socialarbetare, lärare, rektorer, miljöinspektörer, handläggare av föreningsbidrag, bygglov och alkoholutskänkning, läkare, blåljuspersonal och vårdare inom psykiatrin är några exempel på verksamheter som utsätts.

Medverkande

 • Christian Jerreståhl, enhetschef socialförvaltning, Uppsala kommun.
 • Erik Åkerlund, Lokalpolisområdeschef Uppsala
 • Anna Bittner, HR-direktör, Uppsala kommun.
 • Ulf Lago, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Östra Götaland.
 • Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Hot, våld och otillåten påverkan - Den grova brottsligheten. Kommunala 'insiders' – infiltration, bakgrundskontroller

Hur kan vi stå upp mot den strategiska brottsligheten och säkerställa medarbetares och förtroendevaldas trygghet och förutsättningar att utföra sina uppdrag? Hur ska vi vikta den personliga integriteten mot medarbetares säkerhet och skydd för vår demokrati? Hur kan samarbetet stärkas mellan kommuner och polis, vad kan staten göra och vilka medel står till buds för arbetsgivaren idag?

Medverkande

 • Sara Catoni, avdelningsdirektör SKR.
 • Christina Kiernan, samordnare, SKR.
 • Tomas Björck, arbetsrättschef SKR.
 • Boel Godner (S), kommunalråd Södertälje kommun
 • Fler talare tillkommer,

17:00 | Avslutning första dagen

18:30 | Fördrink

19:00 | Gemensam middag med underhållning

Program 18 september

08:30 | Inledning

Medverkande

Karin Klingenstierna, moderator Arbetsgivarforum 2024

Den nya åldern

Ålderism är ett ett problem som aktualiseras när vi lever både längre och friskare och arbetslivet behöver anpassas efter detta. Hur ser vi på vår ålder, vår förmåga över tid och vår personliga utveckling? Hur ser attityderna ut och åt vilket håll rör sig trenderna? Under föreläsningen får vi ta del av en inspirerande resa via levande exempel, egna reflektioner, pågående attitydförändringar och aktuell forskning som förklarar varför åldersfrågorna blivit så högaktuella och varför både yngre och äldre generationer har bättre förutsättningar och fler anledningar än någonsin att samarbeta.

Medverkande

John Mellkvist, generalsekreterare för Pluskommissionen, som verkar för ett längre och rörligare arbetsliv för alla som vill och kan

Tänka nytt – hur utveckla verksamheten med hjälp av ny teknik?

Det är stort fokus på ny teknik och nya digitala verktyg, samtidigt har vi en stor kompetensutmaning där de demografiska prognoserna tvingar oss att ta till oss och ändra invanda arbetssätt. Kan tekniken lindra kompetensutmaningen? Eller ska verksamheter utvecklas så att arbetssätt och produktionsmetoder ändras med tekniken som stöd? Är det dags att skifta fokus från ”vilken teknik finns” till ”hur kan tekniken stödja alternativa arbetssätt och produktionsmetoder”? Hur kan och ska en organisation arbeta för att utvecklas och kunna implementera nya idéer? Möt två forskare och en konsult som från olika perspektiv visar på vad tekniken gör med organisationsutveckling, arbetsmarknad och inte minst förhållandet maskin – människa. "

Medverkande

 • Anders Arveström-Jansson, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.
 • Magnus Lodefalk, docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet.
 • Lisa Rythen Larsson, Strategikonsult på Vink.

Kaffepaus och möjlighet till mässbesök

Programpunkten planeras

Lunch och mässbesök

Den svenska modellen - parternas roller och ansvar i kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjningsläget och den svenska modellen

Både näringslivet och den offentliga sektorn ropar efter fler medarbetare. Samtidigt finns utmaningar kring det ekonomiska läget och omvärlden. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Hur bibehåller vi välfärd och tillväxt när arbetskraften inte räcker till? Samtidigt utmanas den svenska modellen, är den hotad? 2025 väntar en rekordstor avtalsrörelse - hur påverkar den komptensutmaningen?

Medverkande

 • Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet.
 • Mathias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv.
 • Jeanette Hedberg, förhandlingschef, SKR.

Programpunkten planeras

14:30 | Avslutning

15:00 | Fika

Utställare

Under Arbetsgivarforum kan du träffa följande organisationer i utställningsområdet:

 • Skandia
 • Afa Försäkring
 • Omställningsfonden
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 • Sobona
 • Suntarbetsliv
 • Adda

Praktisk information

Hitta hit

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala.

Faktura

Fakturan skickas efter konferensen. Alla avgifter är exklusive moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig.

Logi

Vi har förbokat ett antal rum på flera hotell i Uppsala. Läs mer under fliken "Hotell" när du anmäler dig.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.