Publicerad 12 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m. 2019.

Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)

Procentuell förändring


2015
2016
2017
2018
2019
Årskostnad för löneavtal
2,51
2,64
2,69
2,55
2,67
Löneökning utöver avtal
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Lagstadgade arbetsgivaravgifter
0,00
0,44
0,10
0,00
0,00
Semesterlöneskuld
0,14
0,04
0,28
0,15
0,16
Summa lönekostnadsförändring
2,75
3,22
3,17
2,81
2,93
KPI
–0,1
–0,1
0,84
1,70
1,92
Omsorgsprisindex¹
2,2%
2,6%
2,7%
2,6%
2,7%

¹ 80 % lönekostnadsförändring och 20 % KPI.

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKL:s webb­plats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI.

SKL:s arbete med prisindex

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset