Publicerad 15 februari 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 är ersatt av 19:10.

Visa det här daterade cirkuläret

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

I detta cirkulär presenteras:

  • Ny skatteunderlagsprognos
  • Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
  • Internränta för år 2019
  • Kompensation för sänkta pensioner 2018
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 17:68) är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad alla år utom 2019.

Det beror främst på att 2017 års lönesumma överskattades och att löneökningstakten har reviderats ner för hela avtalsperioden 2017–2019. Sysselsättningsutvecklingen ser samtidigt fortsatt stark ut och högkonjunkturen väntas bestå 2019 ut. I den nu aktuella prognosen räknar vi med att återgången till balans på arbetsmarknaden sker först 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.