Publicerad 6 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 18:21.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.

PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:

2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum efter arbetsdagens slut eller, när tillgång till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets utförande saknas, så snart arbetstagaren kommit hem.

I övrigt är texten oförändrad, se bilagan.

När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon ny information.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.