Publicerad 6 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 18:21.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.

PM har tillförts ett förtydligande på sidan 4:

2. arbetskläderna ska tas av i omklädningsrum efter arbetsdagens slut eller, när tillgång till omklädningsrum i nära anslutning till arbetets utförande saknas, så snart arbetstagaren kommit hem.

I övrigt är texten oförändrad, se bilagan.

När det gäller finansieringsfrågan finns inte någon ny information.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset