Vid nästa kris eller pandemi ska vi vara beredda

Hotet från covid-19-pandemin är över, men det kommer fler kriser. Till nästa gång måste hela samhället ha dragit lärdomar om beredskap, ansvarsfördelning och samverkan.

Nyligen deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att hotet från covid-19 är över, och redan för drygt ett år sedan slutade sjukdomen att klassas som samhällsfarlig. Det är alltså officiellt – krisen är över. För den här gången.

Men det kommer fler pandemier, fler kriser.

Hösten 2021 tillsatte SKR en politisk beredning, med representanter för alla åtta partier som sitter i styrelsen, för att tillvarata våra medlemmars erfarenheter av pandemin. Tidigare i vår presenterade pandemiberedningen sin rapport där de framhåller tio centrala lärdomar. Jag kommenterar några av lärdomarna här.

Inför nästa kris är det viktigt att beredningens lärdomar tas om hand och läggs till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Värna ansvarsprincipen

Först och främst gäller det att värna ansvarsprincipen; de som normalt ansvarar för en verksamhet ska också göra det i kristider. Då är krishanteringen som mest effektiv. Ta samordningen av IVA-platser som exempel – under pandemin gick uppdraget att samordna regionernas IVA-resurser först till Socialstyrelsen, men stödet som SoS kunde erbjuda var ineffektivt. Det var först när regionerna tog över ansvaret som samordningen började fungera väl, tack vare regionernas upparbetade nätverk, och kännedom om och närhet till, verksamheterna.

Beredskap och skyndsamhet

En annan central lärdom från pandemin handlar om beredskapen – eller bristen därpå. Ingen aktör hade tillräcklig beredskap. Hela pandemin var som en lång brandövning för samhället. Inför nästa kris måste beredskapen stärkas rejält, på både kommunal, regional och statlig nivå.

Till dess bör också en skyndsamhetsprincip etableras, som innebär att regeringen ansvarar för att snabbt besluta om ansvarsfördelning och finansiering när nya verksamheter ska byggas upp i kris. När krisen är ett faktum måste det gå fort – osäkerhet kring vem som ansvarar för vad kan stå oss dyrt, i både mänskligt och ekonomiskt avseende.

Stöd till medarbetare

Beredningen lyfter också fram vikten av att underlätta för välfärdens medarbetare, för dem som möter invånarna och patienterna, och som fick hantera följderna av de restriktioner och rekommendationer som regering och myndigheter införde under pandemin. Det är såklart helt i sin ordning att regeringen utfärdar riktlinjer och till och med föreslår lagändringar under kristider, men statens stöd till medarbetarna i frontlinjen måste komma tidigt och vara tydligt. Annars kommer vi att se konsekvenser som de vi såg under pandemin. Som att otydligheter i regelverket kring besöksförbud på äldreboenden skapade etisk stress för personalen, när de tvingades välja vilka som skulle få träffa sina gamla släktingar och vilka som inte skulle få göra det. Eller att socialtjänstpersonal tvingades göra prioriteringar i strid med socialtjänstlagen.

Det är först när vi drar lärdom av våra erfarenheter som vi kan bygga en starkare beredskap för kommande kriser. Nu behöver kommuner och regioner, men även regering, riksdag och statliga myndigheter, ta till sig av beredningens slutsatser och göra de förflyttningar som krävs. Det är glädjande att Folkhälsomyndigheten på DN Debatt härom veckan lyfte fram fem områden där upprustning behöver ske och jag ser fram emot att läsa Riksrevisionens granskningsrapport om det nationella smittskyddet under pandemin. Men jag väntar fortfarande på att få besvara en remiss på Coronakommissionens slutbetänkande. Vi behöver få till en stånd en allsidig belysning av de slutsatser som dras i olika utredningar.

Det kommer fler pandemier och kriser, som kommer att ställa höga krav på samverkan mellan olika samhällsnivåer, lokalt och nationellt. Nästa gång ska vi vara beredda.

Rapporten: Att lära av en kris

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen