Överenskommelse stärker förlossningsvården långsiktigt

SKR och regeringen tecknar varje år flera överenskommelser inom vårdområdet. Satsningen inom kvinnors hälsa och förlossningsvård är ett bra exempel på långsiktigt förbättringsarbete.

Sverige har en väldigt bra förlossningsvård och vi ser stadiga förbättringar. De allra flesta kvinnor som föder barn i Sverige känner sig trygga och är nöjda med den vård och det bemötande de får i samband med graviditet och förlossning. Mödra- och barnadödligheten minskar, vården blir säkrare och andelen kvinnor som går på efterbesök ökar. Mellan 2015 och 2020 minskade andelen allvarliga bristningar från 2,5 procent till 2,0 procent, det motsvarar 540 färre kvinnor. 73 procent av alla kvinnor som födde barn 2020 var mycket nöjda med sin upplevelse.

Samtidigt behöver eftervården stärkas ytterligare, informationen om amning till nyblivna mammor utvecklas och arbetsmiljön inom förlossningsvården bli bättre, inte minst genom att utveckla arbetssätten. Att stärka både vården och arbetsmiljön inom förlossningsvården och kvinnors hälsa är en fortsatt prioriterad fråga i alla regioner.

Sedan 2015 har SKR tecknat överenskommelser med regeringen inom ramen för arbetet med kvinnors hälsa och förlossningsvård. Insatserna under 2021 har varit omfattande; 579 olika insatser för att förbättra vården före, under och efter graviditet som en del av satsningen har genomförts, anpassade utifrån regionernas behov.

Ett exempel är bemanning av barnmorskor vid mottagningsenheten för nyanlända i Dalarna. Ett annat exempel är utskick av kit för hemprovtagning för att öka andelen kvinnor som deltar i screening för gynekologisk cancer i Kalmar, ett arbetssätt som också frigör personal för andra områden. I Västernorrland har satsningar på att stärka kunskapen om sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning vid ungdomsmottagningarna genomförts.

125 000 kvinnor har tyckt till om vården

Vilka insatser som görs, hur medlen använts och vad som uppnåtts rapporterar regionerna till Regeringskansliet, via SKR, i efterhand. Den ekonomiska uppföljningen görs av den statliga myndigheten Kammarkollegiet i en separat process, ekonomin följs också upp i regionernas egna processer.

SKR:s roll är att, i denna precis som i andra överenskommelser, förhandla överenskommelsen med regeringen för att skapa förutsättningar för arbetet. SKR har också som roll att stötta regionerna i arbetet inom ramen för överenskommelsen. Däremot utvärderar inte SKR regionernas arbete, det är statens roll – precis som i övriga överenskommelser.

Som en del i stödet till regionerna arbetar SKR med olika insatser för att stärka kunskapen kring kvinnors hälsa och förlossningsvård och bistå regionerna i att utveckla och följa upp vården. För drygt ett år sedan lanserades Graviditetsenkäten - en nationell enkät som alla gravida och de som nyligen fött barn får möjlighet att svara på. Tack vare gemensamma utvecklingsmedel har kvinnorna för första gången möjlighet att dela bilden av sin egen hälsa och den vård och bemötande de fått under graviditet, förlossning och tiden efter. På ett år hade drygt 125 000 kvinnor svarat på enkäten, som nu utgör ett mycket viktigt underlag för regionerna för den fortsatta utveckling av förlossnings- och mödravården.

Överenskommelser ska bidra till att utveckla vården

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vårdområdet är inget nytt. Under nästan femton år har SKR och olika regeringar satt gemensamma mål och tagit ut riktningen för utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården.

Överenskommelserna är viktiga för att fortsätta utveckla vården och det är just utvecklingsarbete som satsningarna utifrån överenskommelserna ska användas till. Utifrån kommuner och regioners perspektiv är det viktigt att statliga medel bidrar till den utveckling som de redan bedriver – att de inte skapar nya parallella kortsiktiga uppdrag som kräver extra administration. Det är inte heller i huvudsak pengar som ska användas för den vardagliga verksamheten i förlossningsvården eller i annan hälso- och sjukvård. Överenskommelserna är en ”armkrok” mellan staten och regionerna att bidra till att främja en viss utvecklingsinriktning.

I år fördelas drygt 11 miljarder kronor från staten till regionerna genom olika överenskommelser inom vårdområdet (exklusive kostnader för läkemedelsförmåner, Covid-vaccinering och testning).

Det är viktiga tillskott, men samtidigt en liten del av den totala sjukvårdsbudgeten. De 11 miljarder som årets överenskommelser omfattar motsvarar ungefär 4 procent av regionernas totala hälso- och sjukvårdsbudgetar. Den allra största delen av budgetarna i regionerna finansieras alltså genom skatteintäkter från regionens invånare, eller genom generella statsbidrag, och beslutas av de förtroendevalda i regionen.

Regionens egna skattemedel kan användas långsiktigt utifrån de behov som regionens invånare och patienter har. En ettårig satsning skapar uppmärksamhet och ökar förväntan inom vissa områden, men det blir svårare att tillsvidareanställa mer vårdpersonal genom tillfälliga statliga satsningar. För att göra långsiktiga investeringar eller för att utöka bemanningen i vården krävs långsiktigt tryggad finansiering.

Fokusera på vad som ska uppnås – inte hur

Riksrevisionen har vid flera tillfällen granskat statsbidrag. De återkommer till att det effektivaste sättet är att uppnå statliga mål inom vårdområdet är att besluta vad som ska uppnås, inte hur. Just överenskommelsen inom kvinnors hälsa och förlossningsvård utmärker sig på ett positivt sätt då den är flerårig och ger utrymme för regionerna att mer långsiktigt prioritera de områden där de största behoven finns lokalt.

Tack vare satsningarna på kvinnors hälsa och förlossningsvård har bristningarna minskat över tid, fler som föder barn är nöjda med den vård de får och jämlikheten har ökat. Samtidigt vet vi att det mest långsiktigt hållbara och effektiva sättet för staten att stötta utvecklingen av vården är genom generella statsbidrag med långsiktiga förutsättningar – det är ditåt vi strävar. Vi måste kunna hålla de två perspektiven i huvudet samtidigt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen