Hygienrutiner avgörande för att minska smittspridning

Pandemin har betonat vikten av välfungerande hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg. När smittspridningen ökar är det viktigt att behålla fokus genom att utbilda, mäta och följa upp.

Covid-pandemin har gett arbetet med vårdhygien en rejäl skjuts i många kommuner. När nu smittspridningen i samhället är på uppgång igen krävs fortsatt fokus på att hygienrutiner följs – särskilt inom äldreomsorgen.

Än så länge är smittspridningen bland äldre lyckligtvis låg, även om vi ser en liten uppgång i framför allt hemtjänsten. Av de 250 000 personer som varje dag får hemtjänst eller bor i särskilt boende, blev 154 personer av alla över 70 år smittade av covid-19 i vecka 51.

Men smittläget oroar och vi behöver förbereda oss på en ökning den närmaste tiden. Ihop med covid-19 cirkulerar dessutom både säsongsinfluensa och andra luftrörsinfektioner, vilket utgör en risk för redan sköra personer och kan snabbt leda till en mer ansträngd personalsituation.

Att få upp vaccinationstäckningen ytterligare i befolkningen och bland vård- och omsorgspersonal är den viktigaste åtgärden för att bromsa smittspridningen. Parallellt behöver ett stort fokus ligga på att fortsatt säkerställa vårdhygienen på varje arbetsplats.

Varje år genomförs mätningar av kommunernas följsamhet till basala hygienrutiner. Mätningarna består av fyra steg som alla måste klaras för att få godkänt. I mars 2020 genomförde 65 procent av medarbetarna alla fyra steg korrekt. Ett år senare var motsvarande siffra 73 procent. En positiv utveckling, men den behöver bli bättre.

Att mäta är första steget

Den nationella mätningen visar stor variation mellan kommunernas resultat. Allt från omkring 35 till 95 procents följsamhet. Hur kommer det sig att vissa lyckas bättre än andra?

Det är tydligt att allt börjar med att mäta. Söderköping, Älmhult och Ronneby är tre kommuner där mätningen våren 2020 blev startskottet för ett gediget arbete med att få upp följsamheten. Tidigare hade de mätt sporadiskt eller inte alls, och resultatet blev ett uppvaknande. Många av de kommuner som får lägst resultat i de nationella mätningarna deltar för första gången. Man måste helt enkelt mäta för att veta.

Viktiga framgångsfaktorer

En gemensam nämnare hos de tre kommunerna är att de idag hittat systematik i sitt hygienarbete. Alla har lyckats skapa en tydlig organisation inte bara för att genomföra regelbundna mätningar, utan också för att analysera resultatet och vidta åtgärder.

Organisationen är en tydlig framgångsfaktor. I både Söderköping, Älmhult och Ronneby har verksamheterna utsett hygienombud som fått särskild utbildning, och som driver arbetet med att mäta och följa upp resultatet i den egna verksamheten. På så sätt har de kunnat identifiera små men viktiga behov, som till exempel hygienvagnar och handspritshållare utanför varje rum.

I Älmhults kommun tog de hjälp av regionens vårdhygien för att genomföra ett ettårigt program med regelbundna träffar för hygienombuden. Kompetensutveckling och synlighet är två bra sätt att uppmärksamma engagerade medarbetare.

Slutligen är det viktigt att frågan drivs på ledningsnivå, så att inte för stort ansvar hamnar hos första linjens chefer. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialchef behöver ta övergripande ansvar för målformulering, strategi och uppföljning. I Ronneby togs ett politiskt beslut om att få upp följsamheten till 90 procent, en bra draghjälp i förändringsarbetet. Genom kontinuerlig återrapportering till verksamhetschefer och förvaltningsledning behålls fokus och resurser på sikt.

Ett långsiktigt arbete

I en pandemi hamnar hygienrutiner av naturliga skäl i fokus. De är samtidigt grunden i allt vård- och omsorgsarbete, det enklaste och kanske billigaste sättet att minimera smittspridning till sköra personer. Det gäller för såväl covid-19 som säsongsinfluensa och magsjuka.

Det krävs långsiktigt, systematiskt arbete med kontinuerlig uppföljning för att fortsätta hålla fokus på hygienrutinerna. Varje kommun är unik och behöver hitta sitt sätt att jobba, men det finns många goda exempel att inspireras av.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen