Äldreomsorgens utveckling kräver långsiktighet

Det är lätt att lockas av tillfälliga satsningar inom äldreomsorgen. Men utveckling kräver långsiktighet, det är kvalitetsregister ett bevis för.

Kvalitetsregister har använts inom hälso- och sjukvården sedan 1970-talet och varit en stark bidragande faktor till utvecklingen av vården inom exempelvis kardiologi och kirurgi. Tack vare kvalitetsregistren har erfarenheter kunnat fångas upp från professionen och forskningen och de som arbetar närmast patienterna har haft tillgång till den senaste kunskapen. I dag finns omkring hundra olika kvalitetsregister inom vården.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården började kvalitetsregister användas för femton år sedan. När den dåvarande regeringen några år senare lanserade sin äldresatsning ”Bättre liv för sjuka äldre” fick kommunernas kvalitetsregister ett stort fokus, utvecklingen gick fort och användandet ökade snabbt.

Inom äldreomsorgen finns i dag fem kvalitetsregister, genom dem kan varje vårdteam följa utvecklingen av vårdkvaliteten i verksamheten i realtid. Det handlar i grund och botten om att kunna kvalitetssäkra och följa upp den vård äldre får, att få snabb återkoppling på vilka insatser som fungerar och vad som behöver ändras. Lust att lära och förbättra växer också fram när teamet tillsammans reflekterar kring sina resultat. Att agera sig in i ett nytt sätt att tänka istället för att tänka sig in i ett nytt sätt att agera har hela tiden varit en medveten strategi.

Tydliga förbättringar för äldre

Förra veckan publicerade Riksrevisionen en granskning av satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Granskningen visar på förbättringar av vården och omsorgen för personer som registrerats i något av registren. Vården för demenssjuka har utvecklats, läkemedelsbehandlingen har blivit bättre liksom den palliativa vården och de äldre har drabbats av färre fallskador. Kvalitetsförbättringar i verksamheterna med hjälp av kvalitetsregister har också bidragit till att personer på särskilt boende behövt besöka sjukhus i mindre omfattning än tidigare.

Tyvärr har det inte funnits någon långsiktig nationell strategi för hur dessa goda arbetssätt ska vidmakthållas i kommunerna, något som staten kritiseras för i rapporten. Trots det har kommunerna fortsatt att använda kvalitetsregistren och kan fortfarande påvisa positiva resultat. Men resultaten går att använda på ett mer systematiskt sätt för förbättringsarbetet, och det krävs långsiktighet.

Riksrevisionens granskning har visat på att kvalitetsregistren haft goda effekter på individnivå, förbättringar som inte kommit de som inte registrerats i ett kvalitetsregister till godo. De uppgifter som registreras om individen i kvalitetsregister bör därför finnas i journalen, det skulle öka förutsättningarna för en mer jämlik vård. Att säkerställa korrekt dokumentation i journalerna och effektivare informationsförsörjning till kvalitetsregister är ett arbete som pågår.

Jämlika insatser

Utvecklingen och användningen av kvalitetsregister är ett långsiktigt arbete. De positiva resultaten kommer över tid. Men det är också så den kommunala hälso- och sjukvården för äldre måste få utvecklas, med ständiga förbättringar för alla, på samma sätt som hela den svenska vården utvecklas.

Ett nästa steg är att införa kvalitetsregister också inom socialtjänstens områden. I dag saknas det regleringar som tillåter sådana register inom socialtjänsten, men det finns ett stort behov av att systematiskt och fortlöpande kunna följa upp olika insatser på regional och nationell nivå. Det handlar om kvalitetsutveckling, om jämlik och kunskapsbaserad välfärd.

Kvalitetsregister ger sällan några kortsiktiga fjädrar i hatten på beslutsfattare, men vi vet att de kan bidra till verkliga förbättringar för alla äldre i Sverige.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR








  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen