Pandemin fortsätter ställa krav på skolan

Sverige och världen har nu levt med pandemin i över ett år. Runt om i landet har skolchefer, rektorer och lärare arbetat hårt för att bidra till minskad smittspridning och samtidigt säkra att barn och elever får en så bra utbildning som möjligt. Det är en komplex balansgång som krävt både mod och förmåga att prioritera, sortera och kommunicera.

Denna balansgång beskrevs på ett bra sätt av de skolchefer och den rektor som medverkade på vår webbkonferens om pandemin som SKR tillsammans med övriga huvudmannaorganisationer och Skolverket bjöd in till för snart två veckor sedan. Förutom att dela med sig av sina erfarenheter lyfte skolledarna också flera svåra frågor i kölvattnet av pandemin.

Elevers kunskapstapp – nästa stora fråga

En sådan fråga är kunskapstappet. Hur vet vi vilka kunskaper som tappats? Och hur ska de tas igen, särskilt i ett läge där bristen på personal är stor och lärare och rektorer är trötta? Ja, en fullständig bild har vi ännu inte. Och utfallet beror bland annat på hur omfattande och långvarig distansundervisningen blir.

Vi ser redan nu att det finns planerad undervisning som i viss utsträckning inte har kunnat genomföras, som simundervisning, prao på högstadiet, praktiska moment och apl på yrkesprogram. Kunskapstappet kan också bestå i att eleverna inte ges samma möjligheter att komma lika långt i sin kunskapsutveckling som i ett normalläge. Det sistnämnda är förmodligen svårare att mäta, men kan likväl få stor betydelse.

De mest utsatta drabbas hårdast

Pandemins påverkan skiljer sig mellan elevgrupper, där elever som har sämst förutsättningar drabbas hårdast. Jag tror att vi även behöver vara uppmärksamma på hur de yngre eleverna och förskolan har påverkats under året, till exempel när det gäller barns grundläggande matematik- och språkutveckling. Pandemin har verkligen satt ljus på förskolans och skolans betydelse i vårt samhälle.

Effekterna av pandemin handlar om så mycket mer än om förlorade kunskaper i olika ämnen. Hur har färdigheter och förmågor påverkats? Vi får även signaler om ökad psykisk ohälsa, stress och oro hos elever, en bild som bekräftas av elevorganisationernas undersökningar och den BRIS-rapport som publicerades förra veckan. Hur påverkas barn och ungdomars framtidshopp av pandemin?

Kunskap om nuläge finns på lokal nivå

Hur ska man då som huvudman förhålla sig till pandemins konsekvenser? Ett tydligt budskap är att det är på lokal nivå som uppföljning behöver ske. Smittspridningen och åtgärderna har sett olika ut både mellan och inom kommuner. Det är huvudmannen, rektor och lärare som har kunskap om eleverna och som vet hur läget ser ut och vilket stöd som behövs.

Arbetet framöver kommer kräva prioriteringar. Vad är det vi behöver fokusera på just nu? Vad kan vi göra längre fram? Vi vet att Skolverket nu arbetar för att ta fram stöd för huvudmännen, och det är viktigt att det materialet kommer snabbt, blir tydligt och användbart.

En del åtgärder kan också behöva sättas in efter att eleverna har lämnat skolan. I förra veckan gav regeringen i uppdrag åt Universitets- och högskolerådet att utreda pandemins konsekvenser för gymnasieelevernas möjligheter till högskolestudier, en fråga som SKR har drivit. Samtidigt fick också Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar, särskilt med fokus på ungdomar som har svårare förutsättningar. Viktiga uppdrag och det kan behövas mer av den typen av insatser framöver.

Erfarenhetsutbyte och samarbete är viktig väg framåt

Bilden är att huvudmännen har klarat att hantera omställningen och krisen väl och det stämmer. En framgångsfaktor har varit det goda samarbete huvudmän emellan. Att värna detta samarbete, liksom dialogen med departementet och myndigheter är en prioritet för mig i mitt uppdrag som avdelningschef på SKR. Oavsett om det handlar om pandemin, eller om andra angelägna frågor för kommunerna.

Det här var mina första rader på skolbloggen. Jag ser fram emot att återkomma med reflektioner och tankar i detta forum framöver.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen