Budget som väcker frågor

Det är nu en vecka sedan utredningen om skolans styrning överlämnades till regeringen. Jag ser både fram emot att läsa det gedigna materialet och att diskutera vägval framöver. Utredningen hamnade dock lite i skuggan av budgetpropositionen som presenterades dagen därpå. En budget med en hel del oklarheter och ett stort frågetecken.

Om vi börjar med det positiva i budgetpropositionen så kan nog alla som arbetar i och med förskola och skola ställa sig bakom regeringens ambition att fokusera på skolans kunskapsuppdrag, stärka lärarnas yrkesroll, öka trygghet och studiero samt förbättra tillgång till tidiga stödinsatser.

Positivt i budgeten är också att det finns exempel på statsbidrag som nu tar större hänsyn till lokala behov och förutsättningar i stället för att detaljstyra villkoren. Dock ser vi tyvärr även tecken på det motsatta, nämligen ett antal nya, detaljerade statsbidrag. En del av dessa är också mycket små. Det gäller till exempel förslag om sociala team, akut- och jourskolor och spetsutbildningar. Insatserna i sig kan vara positiva, men de statsbidrag som följer med insatserna är för små för att de ska leda till en reell skillnad i verksamheterna.

Kommunerna behöver bättre planeringsförutsättningar

Ett annat problem med riktade statsbidrag är bristen på långsiktiga planeringsförutsättningar för kommunerna. Det är positivt att regeringen ser att det statliga stödet till kommunerna för yrkesvux inom komvux fortsatt är nödvändigt. Vid en snabb läsning kan man också tolka det som att regeringen satsar ytterligare 270 miljoner år 2023. Men om man studerar budgetposterna mer noggrant drar jag slutsatsen att förslaget istället innebär en sänkning med 1.1 miljard om man jämför med budget för år 2022. Till 2024 ser vi ytterligare sänkning med 411 miljoner.

De stora satsningar på det statliga stödet till yrkesvux 2022 gjorde att många kommuner startade många utbildningar under året. Dessa utbildningar är i regel längre än ett år och det innebär att satsningen för 2023 enbart kommer att gå åt till att slutföra redan påbörjade utbildningar, och inte fortsätta med nya. Det här är olyckligt eftersom den lågkonjunktur med stigande arbetslöshet som troligtvis väntar, innebär fler studerande till komvux och yrkesvux. De riktade statsbidragens oförutsägbarhet rycker undan mattan för kommunernas möjlighet till långsiktig planering av verksamheten.

Vad händer med kvalitetsdialogerna?

Ett stort frågetecken är de nedskärningar som görs i Skolverkets budget. Vi ser inte att uppdraget gentemot huvudmännen förändras, samtidigt som den särskilda potten för kvalitetsdialoger med mera har tagits bort. Dialogerna har precis startats upp nu i höst och vi antar att arbetet fortsätter. Men just nu känns det oklart.

Reformer måste gå hand i hand med utbildning av fler lärare

Jag är positiv till att satsningar görs för att öka förskollärares och lärares kompetens. Beslut om ambitionshöjningar och reformer som ökar behovet av lärare måste dock gå hand i hand med att fler lärare utbildas. I budgeten ser vi exempelvis satsningar på utökad lovskola och ökad tillgång till specialpedagogiska insatser. Vällovliga ambitioner, men reformer som kräver fler lärare behöver vänta till dess att förutsättningar finns. Risken är annars stor att det bidrar till frustration att man vill, men det går inte. Lärarbristen ser så olika ut i våra kommuner och jag skulle verkligen önska att regeringen snarast bidrar till att styra lärarutbildningen så att den bättre når hela landet.

Vi ser därmed en budget med hel del frågetecken som behöver rätas ut. De åtgärder som beslutas måste gå att genomföras i praktiken, möta verksamheternas behov och göra skillnad på riktigt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen