Starkt kommunresultat att vänta – trots ökade kostnader

Kommunerna väntas göra ett starkt resultat även i år, trots att kostnaderna nu ökar i takt med att livet väntas återgå till det normala efter coronapandemin.

Kommunernas prognos för året, efter första tertialet har nu presenterats. Den ligger ungefär i linje med vår bedömning i Ekonomirapporten från maj. Nettokostnaderna ska enligt nuvarande prognoserna öka med hela 7,5 procent i år jämfört med 2020 och resultatet beräknas bli drygt 19 miljarder kronor. Det är betydligt lägre än 2020 års överskott på 35 miljarder kronor, men fortfarande ett mycket starkt resultat.

En del av överskottet förklaras av exploateringsintäkter. Dessa har tidigare fördelats över längre tid, men ska numera redovisas i sin helhet när villkoren är uppfyllda. Det medför att intäkterna, respektive kostnaderna, för avskrivningar på till exempel gator och vägar i genomförda exploateringsprojekt redovisas vid olika tidpunkter.

Ökade kostnader i år

Ett skäl till att nettokostnaderna har ökat i år är att de var betydligt lägre än normalt förra året. 2020 var ett år som på grund av pandemin fick statlig kompensation för till exempel sjukersättningar och merkostnader för covid-19 inom äldreomsorgen samtidigt som vissa verksamheter inte kunde bedrivas fullt ut.

Av de som har redovisat sin prognos räknar i år 18 kommuner med att de ska få underskott, att jämföra med 15 kommuner förra året, varav cirka tio av dessa hade underskott till följd av svag ekonomi. Några saker som gör att årets resultat är mycket svårtolkat, är att nio kommuner, däribland Stockholm, ännu inte har redovisat sin prognos.

4 miljarder till äldreomsorg får behållas

Värt att nämna i dagens blogg är också att SKR har haft ett positivt möte med Socialstyrelsen om det riktade och permanenta statsbidraget om 4 miljarder kronor till äldreomsorgen. Efter ett utskottsinitiativ i riksdagen beslutades att statsbidraget skulle återbetalas om det inte användes till äldreomsorg. Vi påpekade att återbetalning inte borde gälla för 2021 års medel. Nu har Socialstyrelsen uppdaterat villkoren för bidraget och tydliggjort att det inte behöver återbetalas. Många kommuner har visat intresse för att söka bidraget, som borde kunna göra nytta hos alla, då kravet på återbetalning tagits bort. Den 28 februari 2022 ska kommunerna dock rapportera vad de har gjort för medlen.

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, ansökan Socialstyrelsen

Det finns många riktade statsbidrag till äldreomsorgen i år, bland annat 3,4 miljarder kronor till Kompetenslyftet. Dock meddelar nu flera kommuner att de inte kommer hinna att genomföra de tänkta utbildningarna under året, så villkorfen för även detta bidrag behöver kanske ses över.

Dessutom finns ytterligare två stora statsbidrag som beslutats 2021. Ett bidrag för att minska andelen timanställda i äldreomsorgenpå 2 miljarder kronor och ett annat bidrag på 1 miljard kronor för att öka antalet sjuksköterskor per plats på äldreboenden. Medlen ska betalas ut utifrån de resultat som har uppnåtts i början av år 2022. Vi kommer att ha ett möte med Socialstyrelsen även om hur villkoren ska se ut gför detta statsbidrag. Dessa är svåra att förenkla då det redan angetts villkor som kan vara komplicerade att mäta och uppnå, men förhoppningsvis kan de bli så enkla och tydliga som möjligt utifrån omständigheterna.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen