Lärdomar från pandemiinsatser kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet

En ny SKR-rapport visar att medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har meningsfulla arbeten. Jag tror hela Sverige håller med om den betydelse välfärdens medarbetare har haft och fortfarande har under pandemin. Samtidigt har pandemin inneburit ökade arbetsmiljörisker för personalen. Vi behöver dra lärdomar av de insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön på kort sikt och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner.

Insatser för att möta pandemins påverkan på arbetsmiljön

Vi har levt med coronapandemin i ett år nu, och det råder ingen tvekan om att den påverkar arbetsmiljön. Många av välfärdens medarbetare har arbetat hårt under lång tid, exponerats för stress och haft sämre möjligheter till återhämtning. Oro för smittspridning bland chefer och medarbetare, hård belastning på personal inom vård och omsorg, snabb omställning till distansundervisning för många lärare är bara några exempel. Situationen har lett till att partsgemensamma organisationer och arbetsgivare inom kommuner och regioner snabbt tagit fram olika former av stöd och verktyg för att hantera oro, ohälsa och arbetsmiljörisker.

Krisstöd för medarbetare - Region Stockholm

Strategisk och operativ förstärkning av företagshälsovården - Helsingborgs kommun

Suntarbetsliv: Arbetsmiljöarbete i tider av corona

Under det senaste året har SKR drivit initiativet Från teori till praktik i cornonatider. Syftet är att öka kunskaperna om nya eller förstärkta arbetsmiljörisker för psykisk ohälsa inom välfärdens verksamheter.

Meningsfulla arbeten i kommuner och regioner

Medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har intressant och meningsfulla arbeten. Det visar SKR:s rapport Arbetsmiljön i kommuner och regioner, som i sin tur bygger på Arbetsmiljöundersökningen, som genomförs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Den innehåller uppgifter som är insamlade fram till och med mars 2020 och speglar således i huvudsak arbetsmiljön innan coronapandemin.

SKR: Arbetsmiljön i kommuner och regioner

Arbete inom så kallade kontaktyrken i kommuner och regioner utförs genom samverkan med människor, det vill säga brukare, patienter, elever, förskolebarn och andra intressenter. I dessa arbeten uppstår ofrånkomligt oförutsägbara situationer som kan vara utmanande för kropp och själ. Det är sannolikt att det är liknande faktorer som å ena sidan gör ett arbete meningsfullt, spännande och engagerande som också kan göra det påfrestande.

Nya lärdomar måste infogas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Efter ett år med coronapandemi tror jag att alla i Sverige skriver under på vilket meningsfullt och betydelsefullt arbete undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och andra medarbetare i välfärden gör dagligen. Framför allt är det lätt att förstå att påfrestningarna på personalen varit stora. Alla de insatser och åtgärder som nu görs för att minska arbetsmiljörisker, förebygga ohälsa och säkra återhämtning är absolut nödvändiga. Vi behöver följa upp och utvärdera dessa insatser och dra lärdomar av vad som fungerar bra och vad som fungerat mindre bra.

Dessa nya lärdomar behöver sedan fogas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För det är något som relativt sett fungerar väl i vår sektor. SKR:s rapport visar att systematiskt arbetsmiljöarbete och tillgången till företagshälsovård förekommer i högre grad inom kommuner och regioner än generellt på arbetsmarknaden. Ytterligare aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet är rätt väg inför det ljus vi trots allt ser i tunneln när pandemins värsta vågor kommer att avta, inte minst tack vare en mer omfattande vaccinering.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen