Chefoskopet stärker arbetsmiljön för första linjens chefer

SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR gör nu en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön för första linjens chefer i äldreomsorgen med stöd av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

Äldreomsorgen är ett av välfärdens största verksamhetsområden och trycket på verksamhetsutveckling är högt. I centrum står cheferna med uppdraget att balansera en väl fungerande vardag med det långsiktiga strategiarbetet.

Det är ingen överdrift att påstå att första linjens chefer inom äldreomsorgen har en nyckelfunktion i välfärdsuppdraget och de utmaningar kommunerna har. Ta bara frågan om kompetensutmaningen, i äldreomsorgen blir den tydligare än i någon annan verksamhet. Det är där det faktiska mötet av en åldrande befolknings behov möter konkurrensen om ett minskat antal personer i arbetsför ålder.

Prioritera arbetsmiljöarbetet för chefer

Idag råder en samsyn med stöd i forskningen om att första linjens chefer inom äldreomsorgen ofta har bristande förutsättningar. Arbetsmiljöriskerna handlar i stort om hög arbetsbelastning med ansvar för alltför många medarbetare, otillräckligt administrativt stöd, bristande mandat och otillräcklig dialog om uppdraget. Uppdraget att säkra att första linjens chefer har goda förutsättningar för sitt arbete måste prioriteras högre.

Sedan ett drygt år arbetar SKR , Vision och Akademikerförbundet SSR tillsammans för att stärka chefernas organisatoriska förutsättningar i äldreomsorgen. Vår gemensamma utgångspunkt är att när chefer har goda organisatoriska förutsättningar så kan de utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Detta är betydelsefullt för chefen och medarbetarna, arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet.

Chefoskopet ska lyfta äldreomsorgens chefer, Suntarbetsliv

Ett väl beprövat stöd som verkligen fungerar

I Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet har vi det vi behöver för att kunna erbjuda ett bra och effektivt stöd för kommunerna i arbetet med att hantera organisatoriska brister som första linjens chefer har för att utföra sitt arbete. En styrka är att Chefoskopet är partsgemensamt, såväl fack som arbetsgivare kan känna trygghet i att metoden vilar på båda parters perspektiv.

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Verktyget är väl beprövat av många kommuner och regioner under flera år. Bland annat har Bollebygds kommun använt Chefoskopet för att kartlägga chefers arbetsmiljö och formulera konkreta åtgärder för förbättring.

Bollebygds kommun utvecklar sina chefers arbetsmiljö med Chefoskopet, YouTube

Vi är medvetna om vikten av att utvecklingsarbeten om chefers förutsättningar är förankrade på ledningsnivå. Oavsett om arbetet sker utifrån Chefoskopet eller något annat metodstöd, kan resultatet peka mot organisationsfrågor. Verktyget har därför en introduktionsdel för att ledningsgrupper och nämnder smidigt ska få en bild av verktyget och hur det kan användas i verksamheten. Varför inte vika en halvtimme till ett introduktionsmöte på ert nästa nämnds- eller ledningsgruppsmöte?

Två kurstillfällen i mars om Chefoskopet

I samma anda ger SKR tillsammans med Suntarbetsliv två kurstillfällen för medarbetare inom HR (främst vård och omsorg) om verktygets funktion, hur det kan användas i organisationen och vilken forskning det vilar på. Målet är också att deltagarna ska känna sig bekväma med att hålla en informationsträff om Chefoskopet för politiker och ledning.

Kurserna hålls den 21 och den 23 mars.

Kurser om Chefoskopet

Tveka inte att anmäla dig redan idag!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen