Publicerad 20 oktober 2022

Frågor och svar, nya regler för detaljplaner

Förtydliganden från Boverket och Lantmäteriet kring de nya regler som trädde i kraft vid årsskiftet för detaljplaner och planbeskrivning.

 • Vilka nya krav ställs på detaljplan och planbeskrivning från 1 januari 2022?

  I plan- och byggförordningen, PBF, regleras att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta gäller alla detaljplaner och planbeskrivningar som har påbörjats efter 31 december 2021. Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar till fjärde kapitlet plan- och bygglagen, PBL.

  Syftet med reglerna är att skapa en enhetlig struktur och ett innehåll där informationen kan utbytas maskinellt. Ambitionen är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Då kan effektiva och innovativa tjänster skapas och bli tillgängliga för alla.

 • Vilka krav ställs på digital information?

  Det är den detaljplan som kommunen antar som utgör det juridiska originalet. Det finns inget krav på att originalet ska vara digitalt utan i de flesta fall är detaljplanen en pdf/A. I 2 kap. 5 a § PBF ställs dock krav på att informationen i detaljplanen och planbeskrivningen också ska finnas i digital form.

  Boverkets föreskrifter om detaljplan innehåller regler om digital detaljplaneinformation. Reglerna i föreskriften innebär att den digitala detaljplaneinformationen ska struktureras på ett enhetligt sätt som förenklar överföring och återanvändning. Kommunerna ska kunna överföra den beslutade informationen digitalt, all information i detaljplanen ska också vara digitalt lägesbestämd och kunna återges i sin beslutade form.

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning ställer vissa krav på digital information i planbeskrivningen. Kraven handlar om att informationen ska kunna återges i sin beslutade form, att den ska struktureras och identifieras digitalt utifrån vad den handlar om och att informationen ska vara lägesbestämd.

 • Vilken handling är den juridiskt bindande detaljplanen?

  Det är den handling som kommunen antar och beslutar om som utgör det juridiska originalet. I de flesta fall är detta en pdf/A. 2 kap. 5 a § PBF ställer krav på att informationen i detaljplanen och planbeskrivningen också ska finnas i digital form, men denna digitala information är i de allra flesta fall inte det juridiska originalet.

 • Vilka krav ställs på arkivering?

  Då detaljplaner och planbeskrivningar utgör allmänna handlingar ska regelverken i bland annat arkivlagen (1990:782), tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) efterlevas. Detta innebär att informationen ska långtidsbevaras, hållas ordnad och också kunna tillhandahållas som (offentlig) allmän handling. Regelverken är teknikoberoende.

  Boverkets föreskrifter innehåller inte några krav om arkivering.

 • Vad menas med att den digitala planinformationen ska kunna återges i sin beslutade form?

  I föreskriftens 2 kap. 1 § regleras att den digitala informationen i detaljplanen ska kunna återges i sin beslutade form. Det innebär att det utifrån den digitala informationen ska gå att utläsa vilken reglering som gäller var. Det ställs inte krav på att den exakta redovisningen ska kunna återskapas. Den redovisning som detaljplanen hade när planen antogs går att utläsa av kommunens arkivhandlingar. Lantmäteriets specifikation ställer krav på att beslutshandlingen, oftast en pfd/A, ska kopplas till den digitala informationen för detaljplaner som fått laga kraft.

  Vid ändring av detaljplan träffar kravet enbart den ändrade regleringen. Det ställs alltså inget krav på att den ursprungliga detaljplanen ska finnas i digital form.

 • Vilken roll fyller Boverkets planbestämmelsekatalog?

  Planbestämmelsekatalogens syfte är att tydliggöra hur planbestämmelser ska skrivas och struktureras för att informationen ska kunna återanvändas, överföras mellan olika IT-system och tillgängliggöras nationellt. I katalogen anges varje gällande planbestämmelse med en unik bestämmelsekod. Bestämmelsekoden är den direkta kopplingen mellan katalogen och Boverkets föreskrifter om detaljplan och den är nödvändig för att den digitala hanteringen ska fungera. Alla planbestämmelser har också ett UUID, en unik identifierare, som används vid överföring mellan olika IT-system. I katalogen ger Boverket exempel på bestämmelseformuleringar som har stöd i PBL och i föreskrifterna. Färdigformulerade bestämmelser är sökbara och möjliga att analysera.

 • Påverkar Boverkets föreskrifter om detaljplan hur detaljplanen ska se ut?

  Föreskriften innehåller inga regler om hur detaljplanens reglering ska redovisas på en plankarta. Till exempel anger föreskriften inte vilka beteckningar och vilken typ av gränslinjer som kan användas. Eftersom detta inte regleras i föreskriften är det möjligt att med den digitala teknikens hjälp ta fram nya sätt att redovisa exempelvis planbestämmelser. Tydlighetskravet i PBL är i sig teknikneutralt och kan uppfyllas på flera olika sätt.

  Det finns ett allmänt råd om redovisning av detaljplan som anger ett sätt som kommunen kan redovisa detaljplaner för att uppfylla tydlighetskravet. Ett allmänt råd innebär att kommunen kan välja att redovisa på ett annat sätt om man kan uppfylla tydlighetskravet och följa föreskriften.

  Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan, Boverket

 • Hur förhåller sig den Nationella geodataplattformen till Boverkets föreskrifter?

  Den Nationella geodataplattformen förhåller sig till Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) genom specifikation för detaljplan, som kommunen måste följa om den avser att ansluta sig till den Nationella geodataplattformen. Specifikationen uppfyller föreskriftens krav.

  Än så länge finns ingen nationell specifikation för planbeskrivning. Tills vidare finns endast som krav för kommuner som är anslutna till den Nationella geodataplattformen att planbeskrivningen ska levereras som en dokumentlänk. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8) behöver fortsatt uppfyllas av kommunen vid framtagande av planbeskrivning.

  Ett syfte med de nya reglerna är att den digitala informationen ska bli enhetlig på nationell nivå. Det finns inget krav på att informationen ska tillgängliggöras via den Nationella geodataplattformen. Det ställs krav i INSPIRE-direktivet[1] på att digital detaljplaneinformation ska tillgängliggöras.

  Att tillhandahålla geodata enligt kraven i direktivet och i dess genomförandebestämmelser, innebär att:

  • Beskriva geodata på ett standardiserat sätt (metadata) och publicera beskrivningarna till Geodataportalen som är den nationella söktjänsten.
  • Utveckla och tillgängliggöra visnings- och nedladdningstjänster samt beskriva dessa i Geodataportalen.
  • Harmonisera geodata enligt dataspecifikationerna i INSPIRE så att geodata från olika källor går att kombinera.

  Detta krav kan kommunen uppfylla genom att:

  • Följa Boverkets föreskrifter.
  • Tillgängliggöra sina digitala detaljplaner och planbeskrivningar i Nationella geodataplattformen enligt Lantmäteriets Nationella specifikationer.

  Då uppfyller Lantmäteriet kommunens INSPIRE-ansvar genom att:

  • Säkerställer att informationsspecifikationen för detaljplan är harmoniserad med INSPIRES dataspecifikation.
  • Tar fram visnings- och nedladdningstjänst som följer kraven i INSPIRE, tillgänglig senast 1 jan 2023.
  • Beskriver datamängden och tjänsterna i Geodataportalen.

  [1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen

 • Tillgängliggörande av detaljplaneinformation i den nationella geodataplattformen

  Specifikationen möjliggör för kommunen att digitalisera alla planer som gäller som detaljplaner och tillgängliggöra dem via Nationell geodataplattform. Men det är bara för detaljplaner påbörjade efter den 31/12 2021 och som fått laga kraft som kravet på tillgängliggörande av digital information finns.

  Specifikationen gör det möjligt att tillgängliggöra information om både pågående, gällande och upphävda detaljplaner. Status är obligatoriskt att ange för alla detaljplaner som tillgängliggörs via nationell geodataplattform.

  De olika typer av status som finns enligt specifikationen.

  Status

  Beskrivning

  Påbörjad

  Arbetet med detaljplan befinner sig i något stadium innan den är tillgänglig för samråd.

  Samråd

  Förslag till detaljplan är tillgängligt för samråd med olika intressenter i syfte att samla in synpunkter och kunskaper om planområdet.

  Granskning

  Bearbetat förslag till detaljplan är tillgängligt för granskning inför beslut om antagande.

  Antagen

  Beslut om att anta en detaljplan är fattat av kommunfullmäktige eller delegerad instans.

  Överklagad

  Antagen detaljplan är överklagad.

  Tillsyn

  Länsstyrelsen har beslutat att antagen detaljplan ska överprövas.

  Laga kraft

  Antagen detaljplan har inte överklagats eller överprövats och beslutet att anta planen har fått laga kraft.

  Upphävd

  Detaljplan är upphävd och är inte längre gällande.

  Avslutad

  Arbetet med detaljplan har avslutats innan den har vunnit laga kraft.

 • Vilka krav ställs vid ändring av detaljplan?

  Kravet i 2 kap. 5 a § PBF på digital information gäller även vid ändring av detaljplan. Det innebär att de delar av detaljplanen som ändras också ska finnas som digital information. Om kommunen till exempel ändrar en planbestämmelse ska den ändrade planbestämmelsen finnas i digital form och ska följa Boverkets föreskrifter.

  Vid ändring av detaljplan ska planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av ändringen. Hur kommunen väljer att göra kompletteringen av planbeskrivningen är inte reglerat, utan det är upp till kommunen att avgöra vad som är bäst i förhållande till de ursprungliga planhandlingarna.

  Genom att det finns digital information om ändringen av detaljplanen skapas förutsättningar för att digitalt koppla till exempel kompletteringen av planbeskrivningen och andra underlag som är viktiga för en digital samhällsbyggnadsprocess.

 • Hur tar man fram den digitala informationen vid ändring av detaljplan?

  Proceduren för ändring av detaljplan kan variera beroende på systemleverantör. Kontakta er leverantör för detaljerad information om hur framtagande av detaljplaner fungerar i ert specifika verktyg.

  Nedan följer en generell beskrivning om hur ni tar fram den digitala informationen vid ändring:

  • Öppna er programvara för framtagande av digitala detaljplaner och påbörja en detaljplan.
  • Hämta aktuell grundkarteinformation.
  • Fyll i den ärendeinformation som krävs.
  • Rita ut planområdet, detta gör ni för att ha en yta att knyta den eller de ändrade bestämmelserna till.
  • Välj den eller de planbestämmelser från planbestämmelsekatalogen som ni vill använda för ändringen.
  • Placera bestämmelsen inom planområdet på den punkt, linje, yta eller volym som planbestämmelsen gäller och formulera planbestämmelsen om det behövs.
  • Spara ner informationen i er databas.

  Kompletteringen av planbeskrivningen ska ordnas och struktureras enligt bilagan till Boverkets föreskrifter, den information som kompletteringen innehåller ska alltså finnas digitalt. Detta gör ni genom att använda de verktyg som ni har för att ta fram digitala planbeskrivningar.

 • Ändring av detaljplan enligt Nationella specifikationer detaljplan

  Det går inte att tillgängliggöra enbart enskilda planbestämmelser i nationell geodataplattform. För att tillhandahålla ändringar måste därför underliggande detaljplan digitaliseras.

  Ändring av detaljplan kan inte tillhandahållas som en egen plantyp i nationell geodataplattform. Den ändrade versionen av detaljplanen ska tillgängliggöras i stället för den senast gällande versionen. Det betyder att den digitala informationen uppdateras så att den visar vad som gäller för detaljplanen efter att beslutet om ändring eller delvis upphävande har fått laga kraft. Genom att hantera ändring av detaljplan på detta sätt får användaren en tydlig bild av vilken information som gäller för en viss detaljplan. Olika exempel för hur detta ter sig hittar ni i vägledning till Nationell informationsspecifikation detaljplan.

  Vägledning till Nationell informationsspecifikation Detaljplan, version 1.0, Lantmateriet

 • Var finns det vägledning?

  I Boverkets handbok PBL kunskapsbanken finns vägledning om de nya reglerna.

  Att reglera med detaljplan - PBL kunskapsbanken, Boverket
  Planbeskrivning - PBL kunskapsbanken, Boverket

  Boverket har haft två webbseminarier med anledning av föreskrifterna och de nya reglerna, dessa hittar du här:

  Webbseminarium: Nya regler för planbeskrivning till detaljplan - Boverket
  Föreskrifter för detaljplan, Boverket

  Läs mer om de nationella specifikationerna här:

  Nationella specifikationer, Lantmäteriet

Informationsansvarig

 • Christina Thulin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.