Publicerad 28 oktober 2022

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om inrättandet av ett system med sanktionsavgifter i stället för straffrättsliga påföljder vid bidragsbrott understigande ½ prisbasbelopp (f.n. cirka 24 500 kronor).

Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag. Förbundet anser att bidragsbrott alltid ska hanteras som brott av rättsvårdande myndigheter. Förslaget innebär en övervältring av olika arbetsuppgifter på kommunerna

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.