Publicerad 28 januari 2022

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Trafikverket har remitterat förslag till nationell transportplan för åren 2022-2033. SKR besvarar remissen och lyfter bl.a. fram att det är positivt att nu gällande plan 2018-2029 genomförs. Det finns ett stort behov av kontinuitet och långsiktighet i planeringen. I förslaget till remissvar lyfts även att de problem som finns med bristande kostnadskontroll och de konsekvenser detta får. Yttrandet innehåller också synpunkter på bl.a. finansiering av nya stambanor och att satsningarna på järnvägsunderhåll är otillräckliga. Dialog och transparens måste förbättras i kommande planomgångar och menar att Trafikverket skulle ha nytta av att visa ökat intresse för regionernas kompetens.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR