Publicerad 14 september 2021

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Förslaget innebär att det blir tillåtet att delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion. Beslut ska kunna fattas utan att någon handläggare har undertecknat beslutet. SKR tillstyrker förslaget. Det kommer enligt förbundet att möjliggöra effektiviseringar, särskilt i ärendetyper som har karaktären av masshantering

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.