Publicerad 27 januari 2023

Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)

Utredningen har tagit upp frågan om hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande. Beredningens förslag att SKR ställer sig i huvudsak bakom de förändringar i föräldrabalken som föreslås men avstyrker förslaget om att det ska införas en föräldrafullmakt eftersom det inte är att se som proportionerligt i förhållande till det uppgivna syftet. Förbundet anser att vissa av förslagen sammanvägt kommer att innebära ett betydande merarbete. Det bör därför finnas ett förslag om finansiering.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.