Publicerad 21 december 2020

Nyheter för överförmyndare, vintern 2020

Vinterns nyhetsbrev med blandade rättsfall och domar om bland annat JO-kritik, kommande kurser/seminarier och om nämndsammanträde på distans.

I skrivande stund är vi mitt uppe i ”den andra vågen” av ökande antal covid-19 fall och sjukvården har det väldigt tufft. Några överförmyndare har börjat förbereda utskick inför årsräkningarna som ska in under kommande vår och andra har börjat se över sina arvodesregler för att anpassas till den situation som nu råder där ställföreträdare inte alltid får träffa sina huvudmän på ”vanligt” sätt.

Nyhetsbrev för överförmyndare, vintern 2020 (PDF) Pdf, 275 kB.

Innehåll i nyhetsbrevet vintern 2020

 • Fullt förvaltarskap för huvudman som bl.a. tog ut medel från konto som god man disponerade för räkningar och arvode.
 • Aktuella läkarintyg ansågs behövligt vid hovrättens prövning om förvaltarskap.
 • Domstol kan fatta beslut om ställföreträdarskap även om den enskilde inte närvarar p.g.a. risk för virussmitta.
 • Rättegångsfel: tidigare eller nuvarande förvaltare hade inte yttrat sig, inget sammanträde etc.
 • Förvaltare har rätt att få ta del av vissa uppgifter hos överförmyndaren.
 • Sammanställning av aktnummer lämnas inte ut.
 • Ingen moms på förordnad ställföreträdares arvode.
 • Nedsatt arvode när redogörelse inkom tre år efter redovisad period.
 • Jämkning av vite samt ändamål för vite efter prestationens fullgörande.
 • Prövningstillstånd: Om vite kan delges genom s.k. spikning.
 • Kostnader för ställföreträdare (arvode) kan medföra justerad avgift för hemtjänst.
 • JO 1127-2019 (2020-11-12): Kritik mot socialnämnd som dröjt över ett år att anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätt efter att barnets vårdnadshavare avlidit.
 • JO 4999-2020 (2020-10-26): Kritik mot en överförmyndare där enskilds begäran tog lång tid med anledning av ändring av e-postadresser hos myndigheten.
 • Nämndsammanträde på distans.
 • Ställföreträdarutredningen (JU 2019:03) får förlängd utredningstid.
 • Påminnelse: Förordnad ställföreträdare kan bli deklarationsombud.
 • Ställföreträdare kan kontakta Försäkringskassan för att få underlag inför redovisningen.
 • Kommunens skyldighet att anmäla vid misstanke om bidragsbrott eller felaktiga utbetalningar.
 • Meddela länsstyrelsen och anslå.
 • SKR:s kurser och seminarier för överförmyndare och angränsande verksamhet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset