Publicerad 22 juni 2021

Nyheter för överförmyndare, sommaren 2021

Sommarens nyhetsbrev för överförmyndare med rättsfall, JO-kritik, kommande kurser och annat till nytta för dig med intresse för överförmyndarfrågor.

Innehåll

Nyhetsbrev för överförmyndare, sommaren 2021 (PDF) Pdf, 221 kB.

Rubriker

 • Bortgivande av egendom och olika onödiga inköp på nätet medför fortsatt behov av förvaltare.
 • Ej prövningstillstånd – överförmyndarens samtycke enligt 14 kap. 6 § FB.
 • Godmanskap består – tvistigt om huvudmannen förstår vad saken gäller.
 • Huvudmannens pappa bedöms vara behörig att ingiva yttrande vid anordnande av godmanskap – ärendet tvistigt. Rättegångsfel.
 • Domstolen har fortfarande ansvaret för att utreda ärendet.
 • Interimistiskt förvaltarskap kvarstår när personer i huvudmannens omgivning skickat brev till bank, avbokat hemtjänst m.m.
 • Kostnad för arvode till god man eller förvaltare undantas vid utmätning.
 • Läkarintyg som inte följer Socialstyrelsens föreskrifter om utformning godtas för prövning om upphörande av förvaltarskap.
 • Inget byte av förvaltare då ställföreträdaren ansågs lämplig för uppdraget.
 • Nedsatt arvode när huvudmannens uppgifter om kontakter med ställföreträdare inte stämmer med ställföreträdarens lämnade uppgifter.
 • Avslag på en journalist begäran om uppgifter rörande ärenden med en specifik ställföreträdare.
 • Avslag på en enskilds begäran avseende handlingar förande handläggning av ett klagomål.
 • JO 4417-2019 (2021-05-10)
  Kritik mot Överförmyndarnämnd vars beslut hänvisade till en tjänsteskrivelse som sedan inte längre fanns att tillgå då den inte diarieförts.
 • JO 387-2021 (2021-05-20)
  Kritik mot Länsstyrelsen då de på eget bevåg utan rättsligt stöd gjort avsteg från bindande regler i förordning.
 • Ställföreträdarutredningen presenterad och skickad på remiss.
 • Beslutade lagändringar som påverkar överförmyndare.
 • Kurser och seminarium för överförmyndare.

Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR