Publicerad 22 juni 2021

Nyheter för överförmyndare, sommaren 2021

Sommarens nyhetsbrev för överförmyndare med rättsfall, JO-kritik, kommande kurser och annat till nytta för dig med intresse för överförmyndarfrågor.

Innehåll

Nyhetsbrev för överförmyndare, sommaren 2021 (PDF) Pdf, 221 kB.

Rubriker

 • Bortgivande av egendom och olika onödiga inköp på nätet medför fortsatt behov av förvaltare.
 • Ej prövningstillstånd – överförmyndarens samtycke enligt 14 kap. 6 § FB.
 • Godmanskap består – tvistigt om huvudmannen förstår vad saken gäller.
 • Huvudmannens pappa bedöms vara behörig att ingiva yttrande vid anordnande av godmanskap – ärendet tvistigt. Rättegångsfel.
 • Domstolen har fortfarande ansvaret för att utreda ärendet.
 • Interimistiskt förvaltarskap kvarstår när personer i huvudmannens omgivning skickat brev till bank, avbokat hemtjänst m.m.
 • Kostnad för arvode till god man eller förvaltare undantas vid utmätning.
 • Läkarintyg som inte följer Socialstyrelsens föreskrifter om utformning godtas för prövning om upphörande av förvaltarskap.
 • Inget byte av förvaltare då ställföreträdaren ansågs lämplig för uppdraget.
 • Nedsatt arvode när huvudmannens uppgifter om kontakter med ställföreträdare inte stämmer med ställföreträdarens lämnade uppgifter.
 • Avslag på en journalist begäran om uppgifter rörande ärenden med en specifik ställföreträdare.
 • Avslag på en enskilds begäran avseende handlingar förande handläggning av ett klagomål.
 • JO 4417-2019 (2021-05-10)
  Kritik mot Överförmyndarnämnd vars beslut hänvisade till en tjänsteskrivelse som sedan inte längre fanns att tillgå då den inte diarieförts.
 • JO 387-2021 (2021-05-20)
  Kritik mot Länsstyrelsen då de på eget bevåg utan rättsligt stöd gjort avsteg från bindande regler i förordning.
 • Ställföreträdarutredningen presenterad och skickad på remiss.
 • Beslutade lagändringar som påverkar överförmyndare.
 • Kurser och seminarium för överförmyndare.

Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset